Open Procurement Albania

“Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave"

Autoritet Prokurues Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara
Institucion Kontraktues Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit
Objekti i Tenderit “Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave"
Nr. Reference REF-55558-12-30-2022
Vlera / Fondi Limit 17 507 638,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-01-2023
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 24-01-2023
Data e mbajtjes se tenderit 24-01-2023
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1) “Air” SHPK
2) “ALPEN PULITO” SHPK
3) “EB-2000” SHPK
4) “FJONA-2006’’ SHPK
5) “Pastrime Silvio” SHPK
6) “S I L V E R” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SILVER SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 15 702 222,00
  Data e shpalljes se fituesit 24-05-2023
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Do të jetë nga momenti i nënshkrimit te kontratës/kontratave, sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 48 (dyzetë e tetë) muaj të Marrëveshjes Kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankese nga operatoret ekonomike “Pastrime Silvio” SHPK dhe “Silver” SHPK me objekt shfuqizimin e vendimit te Komisionit te Vleresimit te Ofertave per skualifikimin e ofertave te paraqitura prej tyre.

  KPP me ane te vendimit 288/2023, ka vendosur:
  1.Te mbylle çeshtjen mbi ankesen e paraqitur nga operatori ekonomik “Silver” SHPK, për kete procedure prokurimi.
  2.Te pranoje ankesen e paraqitur nga operatori ekonomik “Pastrime Silvio” SHPK per kete procedure e prokurimi.
  3.Autoriteti kontraktor te anuloje vendimin e KVO-se per skualifikimin e operatorit ekonomik ankimues “Pastrime Silvio” SHPK dhe te korrigjoje shkeljet e konstatuara si me siper, duke e kualifikuar kete operator ekonomik.
  4. Autoriteti kontraktor te zbatoje vendimin Komisionit Shqyrtimit te Ankesave (KSHA-se) Nr. 359/3 prot, datë 07.03.2023 per operatorin ekonomik “Silver” SHPK, dhe te vijoje me hapat e metejshem te procedures se prokurimit.
  5. Autoriteti kontraktor brenda 5 diteve te vere ne dijeni Komisionin e Prokurimit Publik per zbatimin e vendimit, duke dokumentuar veprimet e kryera.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“AIR” SHPK , per arsye:
  - nuk ka paraqitur asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST. Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

  2.“ALPEN PULITO” SHPK, per arsye:
  - ka paraqitur ofertë me gabime aritmetikore më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofertuar. Bazuar në nenin 82 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” pika 3, ofertat me gabime aritmetikore refuzohen kur: shumat absolute te te gjitha korrigjimeve jane me shume se 2% e vleres se ofertes ekonomike te ofruar.
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk eshte paraqitur deklarate nga Administratori i shoqerise, ne lidhje me dypunësimin apo jo te Drejtuesit Teknik.

  3.“EB-2000” SHPK, per arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1/b, te Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes.
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit.
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklarate ne lidhje me stafin sipas formatit te kerkuar. Gjithashtu, nuk eshte paraqitur deklarate nga Administratori i shoqerise ne lidhje me dypunësimin apo jo te Drejtuesit Teknik.
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 3, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklarate me anë të së cilës merr përsipër kryerjen e shërbimeve, nga punonjës të pajisur me uniformën e punës, me materiale/ pajisje mbrojtëse personale për shëndetin dhe sigurinë teknike në punë.
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 4, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklarate se, nëse shpallet fitues menjëherë pas lidhjes së kontratës do të pajisë punonjësit e stafit të angazhuar në këtë procedure me certifikatë sigurie të kategorisë C nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar ,duke u bazuar në Ligjin Nr.8457, "Për Informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror",i ndryshuar, si dhe VKM Nr.188, datë04.03.2015, "Për Miratimin e Rregullave për Sigurimin e Personelit" si dhe Urdhërin e brendshëm Nr.497, datë 27.08.2019 "Për funksionet që duhet të pajisen me çertifikatë sigurie,për njohje me informacionin e klasifikuar Sekret Shtetëror", në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.

  4.“FJONA 2006” SHPK, per arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 3, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklarate me anë të së cilës merr përsipër kryerjen e shërbimeve, nga punonjës të pajisur me uniformën e punës, me materiale/ pajisje mbrojtëse personale për shëndetin dhe sigurinë teknike në punë.
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 4, seksioni 2.3 Kapaciteti Teknik i Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur deklarate se, nëse shpallet fitues menjëherë pas lidhjes së kontratës do të pajisë punonjësit e stafit të angazhuar në këtë procedure me certifikatë sigurie të kategorisë C nga Drejtoria e Sigurisë së Informacionit të Klasifikuar ,duke u bazuar në Ligjin Nr.8457, "Për Informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror",i ndryshuar, si dhe VKM Nr.188, datë 04.03.2015, "Për Miratimin e Rregullave për Sigurimin e Personelit" si dhe Urdhërin e brendshëm Nr.497, datë 27.08.2019 "Për funksionet që duhet të pajisen me çertifikatë sigurie,për njohje me informacionin e klasifikuar Sekret Shtetëror", në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Kjo procedure eshte anuluar me pare ne buletinin Nr. 19 datë 27 Shkurt 2023, me arsye:
  Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 98, pika 1:
  b) Ne procedurat me nje faze nuk eshte dorezuar asnje oferte e pershtatshme.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SILVER SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SILVER SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SILVER SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SILVER SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-55558-12-30-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular per publikim "Pastrime Silvio” SHPK
  Formular per publikim “Silver” SHPK
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data