Open Procurement Albania

Blerje artikuj ushqimorë - Loti 3 - "Blerje mish dhe nënproduktet e tij"

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje artikuj ushqimorë - Loti 3 - "Blerje mish dhe nënproduktet e tij"
Nr. Reference REF-65966-07-20-2020
Vlera / Fondi Limit 28 557 137,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 21-07-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 13-08-2020
Data e mbajtjes se tenderit 13-08-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1) “4 S” SHPK
2) “KAZAZI - MEAT” SHPK
3) “M.C.CATERING” SHPK
4) “ARGENT DACI” PF
5) “NIKA” SHPK
6) “Agim HYSA” PF
Operator Ekonomik Kontraktues
 • M.C.CATERING
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 22 074 700,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa , nga operatori 4 S , me objekt Shfuqizimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në lidhje me skualifikimin e ofertës së tij sh.p.k Marrë përgjigje: me vendimin e KSHA-së me nr. 1734/2 prot, datë 08.09.2020, me vendimin e KSHA-së me nr 1763/2 prot, datë 09.09.2020, me vendimin e KPP-së me nr 486/2020 datë 29.10.2020 per mospranim te ankeses.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Arsyet e skualifikimit për “4 S” SHPK
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 5 (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë vërtetim nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ku të vërtetohet se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore), të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqisi vertetim nga AKU-ja, për të vërtetuar se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore.

  2. Arsyet e skualifikimit për “KAZAZI - MEAT” SHPK
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 5 (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqesë vërtetim nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ku të vërtetohet se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore), të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqisi vertetim nga AKU-ja, për të vërtetuar se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 7 (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë, nga data e zhvillimit të procedures, për artikullin), të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të justifikojë Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, pasi certifikata e akreditimit të laboratorit testues, Bio-diagnostikues veterinary BIO-V, ka vlefshmëri deri më datë 31.07.2020.

  3. Arsyet e skualifikimit për “ARGENT DACI” PF
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 7 (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë, nga data e zhvillimit të procedures, për artikullin), të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të justifikojë Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, pasi certifikata e akreditimit të laboratorit testues, Bio-diagnostikues veterinary BIO-V, ka vlefshmëri deri më datë 31.07.2020.

  4. Arsyet e skualifikimit për “NIKA” SHPK
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 2 (Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore), të seksionit 1.1, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të paraqesë bilancin financiar, të vitit 2019, të certifikuara nga autoriteti përkatës tatimor.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 1 (Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej të paktën 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të këtij Loti), të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të justifikojë furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej të paktën 40 %, të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër, të këtij Loti.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 7 (Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë, nga data e zhvillimit të procedures, për artikullin), të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të justifikojë Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, lëshuar nga një laborator i referencës ose i akredituar sipas legjislacionit në fuqi, jo më herët se 30 ditë, nga data e zhvillimit të procedurës.

  5. Arsyet e skualifikimit për “Agim HYSA” PF
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson gërmat b,c,d dhe të pikës 1, të pikës 2, Kriteret e vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të paraqesë deklaratat e kërkuara të vulosura.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikat 2,3,4, të seksionit 2.1, Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të paraqesë çertifikatën, që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqërisë, sipas standardit ndërkombëtar ISO 9001 ose ekuivalent, çertifikatën që vërteton cilësinë e sistemit të menaxhimit të sigurisë ushqimore, sipas standardit ndërkombëtar ISO 22000 ose ekuivalent dhe çertifikatën që vërteton sistemin e menaxhimit të mjedisit, sipas standardit ndërkombëtar ISO 14001 ose ekuivalent.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson gërmat pikën 1 (Kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit (2017, 2018, 2019), vlera mesatare e të cilës të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të këtij Loti), të seksionit 2.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të justifikojë, xhiron e realizuar në tre vitet e fundit, në vlerën mesatare, e cila të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të këtij Loti.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson gërmat pikën 2 (Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore), të seksionit 2.2, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2017, 2018, 2019.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 1 (Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej të paktën 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të këtij Loti), të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes të ofertave, nuk arriti të justifikojë furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej të paktën 40 %, të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër, të këtij Loti.
  • Operatori Ekonomik, nuk plotëson pikën 2,3,4,5,6,7 dhe 8, të seksionit 2.3, Kapaciteti teknik, pika 2, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të justifikojë një staf punonjësish prej minimale 4 (katër) persona, disponimin e të paktën 2 (dy) automjete, pronësinë e e 1 (një) ambjenti, me sipërfaqe, të paktën 50 m2 , vërtetim nga AKU-ja, për të vërtetuar se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore, deklaratë të cilën merr përsipër të kryej shërbim transporti dhe Raport/ Fletë Analizë Fiziko-Kimike, për artikujt e kërkuar.


  (Buletini Nr. 99 datë 9 Nëntor 2020)
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M.C.CATERING viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M.C.CATERING viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M.C.CATERING viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per M.C.CATERING viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-65966-07-20-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Vendim KPP

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data