Open Procurement Albania

Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 3 “Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale"

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 3 “Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale"

Janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:
1) “EGIAN MED” SHPK - Vlera: 5,699,150 (pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë (pa TVSH);
2) “FEDOS” SHPK - Vlera: 5,902,000 (pesë milion e nëntëqind e dy mijë) lekë (pa TVSH lekë (pa TVSH);
3) “EURO MED” SHPK- Vlera: 5,959,500 (pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind) lekë (pa TVSH)
Nr. Reference REF-90602-03-19-2021
Vlera / Fondi Limit 10 296 759,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 23-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 15-04-2021
Data e mbajtjes se tenderit 15-04-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues 1) “GP MEDICAL AL” SHPK & “FLORFARMA” SHPK
2) “ALBANIA DISTRIBUTION CHEM” SHPK
3) BOE “AN&RA” SHPK & “CAPITAL GROUP” SHPK
4) “ANBIM” SHPK & “BOJRA NEON” SHPK
5) “ATLANTIK 3” SHPK
6) “EGIAN MED” SHPK
7) “EURO MED” SHPK
8) “FARMA NET ALBANIA” SHPK
9) “FEDOS” SHPK
10) “PHARMA PLUS” SHPK
11) “SALTON” SHPK
12) “UNIVERS PROMOTION” SHPK
13) “W CENTER” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 02-06-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Sipas kërkesave të autoriteteve kontraktore deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. Arsyeja e skualifikimit për BOE “GP MEDICAL AL” SHPK & “FLORFARMA” SHPK
  - BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërma b “Deklaratë për paraqitje ofertë të pavarur sipas Shtojcës 2/1” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “GP MEDICAL AL” SHPK, ka deklaruar se ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër, ndërkohë që ka bërë Akt Marrëveshje bashkëpunimi me operatorin ekonomik “FLORFARMA” SHPK. - BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “FLORFARMA” SHPK, nuk ka paraqitur akt-ekspertizat e ekspertit kontabël të autorizuar për bilancet e viteve 2018 dhe 2019. Operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr.10091 datë 05.03.2009.

  2. Arsyeja e skualifikimit për “Albania Distribution Chem” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërma a të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas shtojcës 1. Ofertuesi nuk ka paraqitur tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore. - Ofertuesi nuk plotëson pikën 3 gërma e), seksioni 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të tij. Në rastin konkret përmes dokumentacionit të dorëzuar vërtetohet se çertifikata e automjetit me targë AA274JF të cilën e disponon DANIEL KADIASI P.F. sipas lejes së qarkullimit, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “ALB DISTRIBUTION CHEM” shpk me automjetin e DANIEL KADIASI P.F. do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.

  3. Arsyeja e skualifikimit për BOE “AN&RA” SHPK & “CAPITAL GROUP” SHPK
  - BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, Seksioni 2.3. “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “CAPITAL GROUP” SHPK, nuk arriti të provojë se disponon në emër të shoqërisë të paktën një ambient magazinimi në raport me përqindjen e pjesëmarrjes në këtë bashkim. Certifikata për vërtetim pronësie e paraqitur, është në emër të administratorit të shoqërisë B. Ç., dhe jo të “CAPITAL GROUP” SHPK.
  -BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 3 gërma f, Seksioni 2.3. “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “AN&RA” SHPK, nuk arriti të provojë se lejet e drejtimit të automjetit të paraqitura në sistem, i përkasin punonjësve të shoqërisë.
  - BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 4 gërma b, Seksioni 2.3. “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “AN&RA” SHPK, nuk ka paraqitur Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Dhjetor 2020-Shkurt 2021. Në SPE, anëtari i BOE “AN&RA” SHPK ka paraqitur Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Dhjetor 2019-Shkurt 2020, të cilat nuk janë ato që kërkohen në DST.

  4. Arsyeja e skualifikimit për BOE “ANBIM” SHPK & “BOJRA NEON” SHPK
  -BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “BOJRA NEON” SHPK, nuk arriti të provojë se ka realizuar furnizime të mëparëshme të ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, në një vlerë jo më të vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve limit (loti 1, 2 dhe 3) për të cilat ka ofertuar.
  - BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave, anëtari i BOE “BOJRA NEON” SHPK, nuk ka paraqitur akt-ekspertizat e ekspertit kontabël të autorizuar për bilancet e viteve 2018 dhe 2019. Operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr.10091 datë 05.03.2009.
  - BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “ANBIM” shpk, nuk arriti të paraqesë Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit ISO 9001 ose ekuivalente të vlefshme. Pas verifikimit në faqen zyrtare të organit ICL Integral Certification Pvt.Ltd., rezulton se Certifikata me nr. AL11025A në emër të “ANBIM” shpk ka statusin “I tërhequr”.
  - BOE nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi anëtari i BOE “ANBIM” shpk, nuk arriti të paraqesë Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë ISO 18001 ose ekuivalente të vlefshme. Pas verifikimit në faqen zyrtare të organit LMS Assessments për Certifikatën me nr. AL6008C në emër të “ANBIM” shpk nuk rezulton asnjë e dhënë.

  5. Arsyeja e skualifikimit për “ATLANTIK 3” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ka kapacitete ekonomike financiare për të gjitha lotet (lotet 1, 2 dhe 3) ku operatori ekonomik ka ofertuar. Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE, rezulton se mesatarja e xhiros së realizuar për 3 vitet e fundit nga ofertuesi, është me e vogël se 40% e vlerës së shumës së fondeve limit të loteve 1, 2 dhe 3, për të cilat ka ofertuar.

  6. Arsyeja e skualifikimit për “Farma Net Albania” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur akt-ekspertizat e ekspertit kontabël të autorizuar për bilancet e viteve 2018 dhe 2019. Operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të ligjit nr.10091 datë 05.03.2009.

  7. Arsyeja e skualifikimit për “PHARMA PLUS” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërma f të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur Certifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë ISO 18001 ose ekuivalente.
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.3 “Kapaciteti teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur foto të ambientit të magazinimit të mallrave.
  -Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk ka paraqitur kopje të certifikuar të Bilancit të vitit 2020.
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërma a të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas shtojcës 1. Ofertuesi nuk ka paraqitur tabelat e veçanta të autoriteteve kontraktore.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Organi Qendror Blerës, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:

  1. Komanda Mbështëtëse, Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 2,087,376.78 Lekë (pa TVSH).
  2. Reparti Ushtarak NR.6630 Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 787,797.33 Lekë (pa TVSH).
  3. Komanda e Forcës Tokësore Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 1,254,609 Lekë (pa TVSH).
  4. Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit Tiranë, me fond të marëveshjes kuadër 852,987.51 Lekë (pa TVSH).
  5. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit Tiranë, me fond të marëveshjes kuadër 5,313,988.51 Lekë (pa TVSH).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-90602-03-19-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data