Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Urës së Vorës.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Urës së Vorës.
Nr. Reference REF-40420-10-22-2019
Vlera / Fondi Limit 18 794 948,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 23-10-2019
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 25-11-2019
Data e mbajtjes se tenderit 25-11-2019
Nr. i Operatoreve Konkurues 18
Operatore Konkurues 2T SHPK
SIRETA 2F SHPK
BE - IS SHPK
INA SHPK & 6D-PLAN SHPK
LEON KONSTRUKSION SHPK
STAR TEK SHPK
INERT SHPK
VELLEZRIT HYSA SHPK
RSM COMPANY SHPK
S.M.O. UNION & BLERIMI SHPK
NIKA SHPK & RIVIERA SHPK
BESA3-2006 SHPK & Ndregjoni SHPK
B-93 SHPK
AGI KONS SHPK
K-AAV SHPK
COMPANY – Riviera 2008 SHPK
PEPA GROUP SHPK
A.L-ASFALT SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 13,023,582.76
  Data e shpalljes se fituesit 22-05-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 15 628 299.31
  Data e lidhjes se kontrates 04-06-2020
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa. Ka marre pergjigje me vendim te K.P.P.79/2020 datë 19.02.2020.
  Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
  1. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “BESA 3-2006” SHPK & “NDREGJONI” nuk kualifikohen pasi nuk plotesojne kriteret e vendosura ne DST, si me meposhtme:
  - Nuk kane paraqitur deklaraten me shkrim nga administratori i subjektit per te deshmuar se kane paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, gje qe bie ndesh me piken 2.2.3 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit (Kapaciteti ekonomik dhe financiar).
  - Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ka paraqitur asnje dokument per te provuar se ka realizuar pune te ngjashme, gje qe bie ndesh me piken 2.3 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik)
  - Operatori ekonomik “NDREGJONI” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Fitim Doda i deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtues Teknik eshte Ing Hidroteknik dhe jo Ing Ndertimi sic eshte kerkuar ne DST.
  - Operatori ekonomik “NDREGJONI” SHPK nuk ploteson piken 2 gj te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit lidhur me shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike, mbeshtetur ne kerkesat e Nenit 74/3 te VKM-se Nr. 914, date 29.12.2014. Operatori “NDREGJONI” SHPK me vertetimin e debise me nr. 8408, date 02.10.2019 te leshuar nga OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane nuk konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te nergjise elektrike te kontratave te energjise, pasi nuk ka shlyer faturen e muajit Shtator 2019. Mbeshteur ne Nenin 9 (Pagesa dhe afati per kryerjen e saj), paragrafi 9.1 te kontrates se miratuar me Vendimin e ERE nr. 109, date 21.10.2011 “Per miratimin e kontrates se furnizimit me energji elektrike te klienteve jo-familjare” percaktohet shprehimisht qe: Klienti do te paguaje detyrimin e percaktuar ne faturen mujore te konsumit te energjise elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur eshte rasti kamatevonesat perkatese dhe pagesen e rilidhjes se energjise, jo me vone se diten e fundit kalendarike te muajit pasardhes te atij te faturuar.
  - Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Iza Muja deklaruar nga Administratori i shoqerise si Drejtuese Teknike nuk eshte e pasqyruar si e tille ne Liçencen e shoqerise.
  - Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.8 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi nuk ka paraqitur asnje dokument qe te provoje se ka te punesuar 1 Mjek ne kompanine e tij, gje e cila bie ndesh me VKM-në nr.692 datë 13.12.2001, e ndryshuar, i cili eshte i detyrueshëm për ndërmarrje ku të punësuar janë jo më pak se 15 punonjës.

  2. Operatori ekonomik “K-AAV “ nuk kualifikohet pasi rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte
  - Nuk disponon certifikaten ISO 14001-2015; PASS 99-2012 (kriteri 2.3.9)
  - Nuk ploteson kriterin e puneve te ngjashme (kriteri 2.3.1a/b)
  - Ne listen e punonjesve drejtuesi teknik nuk eshte siguar me kohe te plote dhe operatori nuk ka minimalisht te siguar 22 punonjes (k
  riteri 2.3.2)
  - Operatori nuk disponon kontrate aktive me OSHEE - Nuk disponon numrin e nevojshem te punonjesve ne lartesi 0 (kriteri 2.3.7)
  - Operatori nuk disponon makinerine asfaltshtruese, makinerine e vijezimit dhe makinerine e pastrimit me rere kuarc (kriteri 2.3.10)
  - Xhiro vjetore e operatorit per vitin 2016 eshte 0 dhe per vitin 2018 eshte 0 (kriteri 2.2.1) dhe nuk ka aktivitet te qendrueshem si pasoje e veprimtarise 0 ne dy vite (kriteri 2.2.2)

  3. Bashkimi i Operatoreve ekonomike "Nika " sh.p.k dhe "Riviera " sh.p.k nuk kualifikohet, pasi rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte:
  Asnje nga anetaret e BOE "Nika " sh.p.k dhe "Riviera " sh.p.k nuk kanë paraqitur dokument provues në sistemin e prokurimit publik se disponojnë Certifikatën PASS 99-2012 ( Sistemi i Integruar i Menaxhimit ) , pra nuk përmbushin pikën 2.3.9 , të kapacitetit teknik , kriteret e vecanta te kualifikimit , shtojca 12 .

  4. Operatori ekonomik Agi Kons nuk kualifikohet pasi rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte
  - Operatori ekonomik “AGIKONS” nuk ka paraqitur Listepagesat e shoqerise per periudhen Tetor – Dhjetor 2018, e cila bie ndesh me piken 2.3.2 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik)
  - Operatori ekonomik “AGIKONS” nuk ka paraqitur asnje dokument per te deshmuar se disponon makinerite/mjetet si me poshte:
  - Makineri frezimi - 1 cope
  - Asfaltoshtruese - 1 cope
  - Furçe teli (metalike) - 5 cope
  - Makineri pastrimi me rere kuarci me presion (garned 0.2-0.6 mm) per pastrim ndryshku - 1 cope
  - Saldatriçe -1 cope
  - Trapan - 1 cope
  - Skele metalike 9-10 m - 1 cope
  - Makineri vijezimi - 1 cope

  5 Bashkimi I Operatoreve ekonomike “INA & 6D PLAN” nuk kualifikohen pasi rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte
  Operatori ekonomik ne faturen nr.29950541 - sipas shtojces 10 per disponimin e makinerive nuk disponon makinerine nr.15 sipas DST pika 2.3.10 - Makineri pastrimi me rere kuarci me presion per pastrim ndryshku

  6. Operatori ekonomik “INERTI” nuk kualifikohet pasi oferta e paraqitur rezulton te jete anomalisht e ulet

  7. Operatori ekonomik “RIVIERA Company 2008” nuk kualifikohet pasi oferta e paraqitur rezulton te jete anomalisht e ulet

  8. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “S.M.O Union & BLERIMI” nuk kualifikohet pasi oferta e paraqitur rezulton te jete anomalisht e ulet
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Nr.43 - Dt.28-10-2019
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 35 datë 15 Qershor 2020
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Sqarime per DST.

  Grafiku i punes .
  Projekti

  MBESHTETES

  Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj

  Kontakto ne [email protected]

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data