Open Procurement Albania

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Peshkopi – Q.Draje, Peshkopi – Ushtelencë 52.7 km

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Objekti i Tenderit Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Peshkopi – Q.Draje, Peshkopi – Ushtelencë 52.7 km
Nr. Reference REF-73533-06-05-2018
Vlera / Fondi Limit 59 579 758,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 29-06-2018
Data e mbajtjes se tenderit 29-06-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues A.L - ASFALT
ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
CURRI & “ALB SHPRESA
SHEHU & ALBADI
SELAMI
Adem Pojani
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SELAMI
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 07-01-2019
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 58845924
  Data e lidhjes se kontrates 09-01-2019
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Faza e vlerësimit dhe e klasifikimit të ofertave, përfundoi me datë 25/07/2018 pasi iu dha edhe konfirmimi në sistem nga personi i autorizuar i Njësisë së Prokurimit.
  Komisoni i Vlerësimit të Ofertave, pas mbylljes së fazes së vlerësimit, la në dispozicion të ofertuesve afatin 7 (shtatë) ditor per paraqitjen e ankesave në lidhje me vleresimin. Brenda afati ligjor 7 ditor u paraqiten ankesat si me poshte vijon:
  Ne daten 31.07.2018 ka paraqitur prane AK formularin e ankeses nr 63 prot, sipas shtojces se percaktuar ne DST, subjekti Bashkimi i Operatoreve ekonomik .
  2. “CURRI”sh.p.k & “ALB SHPRESA” sh.p.k, regjistruar nga AK me nr prot 311 dt.31.07.2018.
  Ne lidhje me ankesat e ketij subjekti Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder, ka dale me vendimin e dates 06.08.2018, i cili i eshte percjelle subjektit ankimues me shkresen nr.325 prot, date 06.08.2018, sipas ketij vendimi ankesa e ketij subjekti nuk eshte pranuar nga ana e Komisionit te Shqyrtimit te Ankesave duke i qendruar vleresimit qe ka bere KVO pranë Autoritetit Kontraktor,(bashkengjitur ju dergojme kopje te formularit te ankeses dhe te pergjigjes se ankeses).
  Ne lidhje me kete objekt prokurimi eshte ankuar gjithashtu edhe shoqeria “Alko Impex General Constuction” sh.p.k, i cili ka paraqitur ankesen prane Autoritetit Kontraktor me date 31.07.2018, regjistruar me nr.313 prot. Ne lidhje me ankesat e ketij subjekti Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder, ka dale me vendimin e dates 06.08.2018, i cili i eshte percjelle subjektit ankimues me shkresen nr.326 prot, date 06.08.2018, sipas ketij vendimi ankesa e ketij subjekti nuk është pranuar nga ana e Komisionit te Shqyrtimit te Ankesave duke i qendruar vleresimit qe ka bere KVO pranë Autoritetit Kontraktor. Brenda afatit ligjor ky subjekt nuk ka paraqitur ankese prane Institucionit tuaj ne lidhje me vendimin e Autoritetit Kontraktor.
  Me date 17.08.2018 jemi vene ne dijeni qe subjekti ankimues “CURRI” sh.p.k +” ALB SHPRESA” sh.p.k, i është drejtuar KPP-së, me ankesen nr 72/1 prot, nën cilësinë e organit epror per shqyrtimin e ankeses ne themel.
  Me depozitimin e ankesës së subjektit “CURRI” sh.p.k pranë KPP-së, ky i fundit doli me vendimin Nr.1403/1,datë 20.08.2018, protokolluar nga AK me Nr 353, dt.24.08.2018 per pezullimin e procedures.
  KPP me vendimin Nr.718/2018, percjellë me shkresen nr 718/1 date 23.10.2018 , protokolluar me tonen nr 434, dt. 25.10.2018, nder të tjera vendosi: Shfuqizimin e vendimit te KVO-se lidhur me s’kualifikimin e operatorit ekonomik B.O.E “CURRI” sh.p.k& “ ALB SHPRESA” sh.p.k, pranimin e ankeses se subjektit “CURRI” sh.p.k& “ ALB SHPRESA” sh.p.k, anullimi i vendimit te KVO-se, rivleresimi per kete objekt ne favor te subjektit ankimues, informimin e KPP-se per zbatimin e ketij vendimi.
  Ri-vlersim i kryer në sistem me 31.10.2018.
  AK me shkresen nr 445 prot, dt.01.11.2018 informon KPP-ne per zbatimin e vendimit, duke lënë në dispozicion të ofertuesve të drejten e ankimimit, brenda afateve ligjore, pas këtij ri-vlerësimi, si rezultat i të cilit u rëndit i pari operatori “CURRI”sh.p.k & “ALB SHPRESA” sh.p.k.
  Si rezultat, brenda afatit ligjor 7 –ditor paraqiten ankese:
  1. “ SELAMI “ sh.p.k me ankesen e dates 05.11.2018, protokolluar nga AK me Nr.457, dt.05.11.2018.
  2. “ SHEHU” sh.p.k, me ankesen e dates 01.11.2018, protokolluar nga AK me nr 458, dt.06.11.2018, të cilit i është kthyer pergjigje me shkresen nr. 478/1, dt.12.11.2018 duke mos shqyrtuar pretendimet e ngritura nga subjekti në fjalë, referuar edhe faktit që ky subjekt nuk kishtë ngritur ankesë gjatë fazes se parë te vlerësimit.
  Me shkresen nr 476, dt.12.11.2018 AK i bëri kërkesë për interpretim KPP-së, per efekt te interpretimit dhe vlerësimit te fakteve të reja dhe me qëllim mos zvarritjen në kohë të kësaj procedure.
  KPP me shkresen nr 718/6, dt.21.11.2018, protokolluar nga AK me nr 496, dt.22.12.2018 i komunikon AK-së pergjigjen në lidhje me interpretimin e kërkuar duke theksuar faktin se AK gjendet në kushtet e aplikimit të nenit 63, të LPP-së, shqyrtimi i ankesave.
  Nga sa më siper, AK me vendimin e dates 23.11.2018, vendos pranimin e ankeses së subjektit “ Selami” sh.p.k, percjelle me shkresen nr 504 prot, duke i celur rruge afateve të ankimimit rishtazi, si pasojë e rivlerësimit të bërë në sistem dt. 26.11.2018 ( i treti per nga radha) bazuar në vendimin e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave, per pranimin e ankeses së subjektit “ SELAMI”sh.p.k, i cili u rendit i pari referuar cmimit me te ulet. Si rrjedhoje, brenda afatit 7 ditor per pararqitjen e ankesave, pranë AK-së ngriti ankesë 1. B.O.E “ CURRI” sh.p.k + “ ALB SHPRESA” sh.p. k, me nr 107 prot, dt.28.11.2018, protokolluar nga AK me nr 518, dt.03.12.2018, ku përveç argumentimeve që operatori në ushtrim të së drejtes së tij, ngre dhe arsyeton, shan dhe ofendon antaret e Komisioneve të AK-së, pa asnjë të drejtë ligjore dhe morale. AK i kthen pergjigje me shkresen Nr.527, dt.05.12.2018, duke rrëzuar ankesen e subjektit në fjalë me fakte konkrete.
  Gjithashtu paraqiti ankese subjekti 2. “ SHEHU “ sh.p.k, me nr 150, dt.03.12.2018, protokolluar nga AK me nr 519, dt.03.12.2018, i cili mori pergjigje nga AK me shkresen Nr.529, dt.05.12.2018, ku u vendos rrëzimi i ankeses duke e shoqëruar me fakte konkrete.
  Subjekti “ CURRI” sh.p.k + “ ALB SHPRESA” sh.p.k, i drejtohet KPP-së me ankesë nr 113/2, dt.12.12.2018, protokolluar nga AK me nr 542, dt.13.12.2018.
  Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.2/2019, date 04.01.2019, protokolluar nga AK me Nr 06, dt.07.01.2019 nder te tjera vendosi:
  1. Te mos pranoje ankesene paraqitur nga operatori ekonomik B.O.E “Curri” Sh.p.k & “ Alb Shpresa” sh.p.k, per kete procedure prokurimi.
  2. Autoriteti kontraktor lejohet te vijoj me hapat e metejshem te procedures se prokurimit.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në sistem.

  2. “ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION” sh.p.k,
  Nuk plotesoni kushtet per kualifikim per sa ju perket mjeteve te punes qe kerkohen per zbatimin e kontrates, pasi keto mjete jane te njejta me ato te angazhuara ne objektin: "Kuben- Vasije 35.4 km” , ne te cilin jeni kualifikuar dhe renditur i pari, prandaj mjetet tuaja rezultojne te angazhuara ne tjeter objekt, ne kundershtim me ate qe eshte percaktuar ne kriteret per kualifikim.

  3. B.O “ CURRI” shpk, & “ALB SHPRESA” sh.p.k
  1. Vërtetimi per shlyerjen e detyrimeve te maturuara të energjisë elektrike me nr.4761 prot, dt.05.06.2018 leshuar ne emer të kërkuesit “ Alb Shpresa” sh.p.k, shpreh se kontrata me kod TR1C110081111106 eshte ne emer te “ Curri” sh.p.k, në kundershtim me piken 2 Kriteret e vecanta te Kualifikimit, pika 1 germa “d” që përcakton detyrimin per paraqit jen e nje ” Vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.
  Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik.
  2. Bashkimi i operatoreve “CURRI” sh.p.k& “ ALB SHPRESA” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion per mjet in e punes “ autobetoniere”.

  4. B.O“SHEHU” sh.p.k, &“ ALBADI” sh.p.k
  - Shoqeria " ALBADI" sh.p.k nuk ka paraqitur vertetim qe konfirmon shlyerjen e detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave qe ka operatori ne fjale, ne kundershtim me piken 2/d te "kritereve te vecanta te kualifikimit";
  - Shoqeria " SHEHU" sh.p.k, ka paraqitur kontrate qeraje per mjete pune borepastruese, por qe figurojne pa targa dhe specifikimet e duhura, ne kundershtim me piken 2.3.7 te " kritereve te vecanta te kualifikimit" , shkronja "d" dhe "h".
  Ne keto kushte, Autoriteti Kontraktor e ka te pamundur verfifikimin e mjeteve te punes nese jane te njejtit me ato per te cilet eshte lidhur kontrata.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SELAMI viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SELAMI viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SELAMI viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SELAMI viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-73533-06-05-2018
  Njoftimi i Tenderit Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.02 - Dt.14-01-2019
  Lidhja e Kontrates Nr.02 - Dt.14-01-2019
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data