Open Procurement Albania

Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Berat – Gllave - Antene + rruga Poshnje – Velemisht – K/Patos + rruga Corovode – Hambull + rruga Kozare – K/Kucove + rruga K/marinez-Marinez 88.7 km

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Institucioni Prokurues Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster
Objekti i Tenderit Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance rruga Berat – Gllave - Antene + rruga Poshnje – Velemisht – K/Patos + rruga Corovode – Hambull + rruga Kozare – K/Kucove + rruga K/marinez-Marinez 88.7 km
Nr. Reference REF-73757-06-06-2018
Vlera / Fondi Limit 32 819 247,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-07-2018
Data e mbajtjes se tenderit 02-07-2018
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues Caushi SHPK
Beqiri
Sterkaj
Vagalat shpk & Curri
Alfa 2 shpk & Spektri
Company Riviera 2008
Agbes Konstruksion
Shendelli
Grand Konstruksion
Adem Pojani
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AGBES CONSTRUKSION
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 29,414,987.2
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2018
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 35297973.84
  Data e lidhjes se kontrates 14-09-2018
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa nga operatori ekonomik “STERKAJ”sh.p.k. Ka marrë përgjigje në datë09.08.2018.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “Caushi shpk”:
  Sipas vertetimit te paraqitur nr. T00389453, date 27.06.2018, ora 22.02, rezulton me me përgjegjësi tatimore për Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, Kontributet e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore, Tatim i Mbajtur në Burim, Tatimi mbi fitimin, Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi.
  Po keshtu, nga ana e tij eshte paraqitur dhe vertetimi Nr. T00389458 date 27.06.2018, ne te cilin rezulton qe se nuk ka asnjë detyrim tatimor te papaguar deri më datën: 27.06.2018 ora 22:09:34. Per sa kohe keto dokumente jane te ndryshem, jane paraqitur nga vete operatori ekonomik, per te vertetuar kapacitetet e tij dhe jane vete 7 min distance kohore, jo ne periudhe pune nga Drejtoria perkatese e Tatim Taksave, krijojen dyshimin qe dokumentet nuk jane autentike.
  Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, cope 1, ka paraqitur kontraten e qerase me subjektin VARAKU E shpk, me afat perdorimi 24 muaj.
  Po ky mjet me targe DR 7405 E, i eshte dhene me qera dhe subjektit COLOMBO shpk, per te njejten periudhe kohore, ose qe perfshin kete periudhe, cfare e ben kete kontrate fictive dhe te pavlefshme Per te vertetuar kapacitetin ligjor te shoqerise nga operatori ekonomik eshte paraqitur ekstrakti i gjendjes aktuale të shoqërisë, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, në objektin e veprimtarisë së operatorit ekonomik.
  Dy dokumnetet e paraqitur nga mbajne as nenshkrimin elektronik dhe as ate ne hard copy.

  2. Operatori ekonomik “Beqiri” shpk:
  Rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.
  Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, cope 1, ka paraqitur mjetin me targe AA792NI, ne lejen e qarkullimit te te cilit kodi i karrocerise eshte B2 (jo autobitumatrice). Ne foton e paraqitur nuk duket targa, cfare e ben te pamundur identifikimin e saj.
  Per kapacitetin teknik “Fabrike asfaltobetoni (QKL & Leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi”, operatori ekonomik Beqiri shpk ka marre me qera impjant in nga subjekti “Spartaku shpk”, date 04.07.2018. Nga dokumentacioni i paraqitur nga subjekti “Don Jurge shpk”, rezulton qe subjekti “Spartaku shpk”, date 06.07.2018, i ka nenshkruar ket ij te fundit nje kontrate furnizimi, me afat 2 vjecar cfare verteton faktin qe kontratat jane fiktive dhe te pavlefshme.

  3 Operatori ekonomik Sterkaj shpk
  Rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.
  Ne licencen profesionale te shoqerise, me Nr. NZ.1354/18, date 13.03.2017, rezulton qe per drejtuesit teknik Adrian Frroku dhe Roza Karaduni, nga te dhenat e formularit E – SIG “Listpagesat e kontributeve te sigurimeve shoqerore, shendetesore dhe tatimit mbi te ardhurat nga punesimi”, te paraqitur nga subjekti, nuk jane paguar sigurimet shoqerore, kjo ne kundersht im me “Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit”, pika 2, te DST-se, ku percaktohet se subjekti duhet te kete paguar te gjitha detyrimet e sigurimeve shoqerore.
  Po keshtu kjo bie ne kundershtim edhe me rregulloren për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM Nr.42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 9/c ku percaktohet se Shoqëritë e licencura jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë. Dhe ne vijim Kreu VII ku percaktohet se Shoqërise qe kryen veprimtari pa drejtues teknik ose shkel afatet e njoftimit të caktuara në këtë rregullore, komisioni heq licencën për shoqërinë/drejtuesit për një periudhë 3 vjet.

  4.Bashkimi i Operatoreve ekonomik Vagalat shpk & Curri shpk:
  Ne licencen profesionale te shoqerise VAGALAT pjese e ketij bashkimi, me Nr. NZ.1929/9, date 19.11.2012, rezulton qe thuajse te gjithe drejtuesit teknik Ramis Sula, Petrit Pecani, Spiro Doko dhe Njazi Muca, nga te dhenat e formularit E – SIG “Listpagesat e kontributeve te sigurimeve shoqerore, shendetesore dhe tatimit mbi te ardhurat nga punesimi”, te paraqitur nga subjekti, nuk jane paguar sigurimet shoqerore, kjo ne kundersht im me “Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit ”, pika 2, te DST-se, ku percaktohet se subjekti duhet te kete paguar te gjitha detyrimet e sigurimeve shoqerore.
  Po keshtu kjo bie ne kundershtim edhe me rregulloren për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM Nr.42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 9/c Formularët E-SIG 025 te paraqitur Vagalat shpk, pjese e ketij bashkimi jane te pakonfirmuara nga organet perkatese me nenshkrim elektronik ose e hard copy.
  Per te vertetuar kapacitetin ligjor te shoqerise nga operatori ekonomik CURI shpk, eshte paraqitur ekstrakti i gjendjes aktuale të shoqërisë, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, në objektin e veprimtarisë së operatorit ekonomik. Dy dokumentet e paraqitur nuk mbajne as nenshkrimin elektronik dhe as ate ne hard copy.

  5. Bashkimi i Operatoreve ekonomik Alfa 2 shpk & Spektri shpk:
  Rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Operatori ekonomik Alfa 2 shpk, pjese e ketij bashkimi, sipas kontrates se bashkepunimit ka marre persiper te kryej 75.6% te sherbimeve. Ne kundershtim me piken 2.3.12 te dokumenteve te tenderit”, ky operator nuk disponon kategorine perkatese ne licencen profesionale NP – 12/A Punime të inxhinierisë së mjedisit.
  Ne kundershtim me piken 2.3.9 te dokumenteve te tenderit ku percaktohet se ”Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese çertifikatat: EN-ISO 9001:2015 ,ISO 39001 : 2012 , EN-ISO 14001:2015 ,BS OHSAS 18001:2007 ,ne perputhje me punimet e marra persiper, ky operator nuk ka paraqitur asnje nga certifikatat e mesiperme.

  6.Operatori ekonomik Company Riviera 2008 shpk:
  Rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit .
  Fabrika asfaltobetoni e paraqitur nga Operatori ekonomik rezulton te jete e montuar dhe instaluar ne “Fushe Mamurras”, pra ne nje venndodhje me larg se 60 km nga objekti ne kundersht im me kriteret e dhena ne dokumenetet e tenderit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGBES CONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGBES CONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGBES CONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AGBES CONSTRUKSION viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster REF-73757-06-06-2018
  Njoftimi i Tenderit Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Shpallja e Fituesit Nr.36 - Dt.10-09-2018
  Lidhja e Kontrates Nr.38 - Dt.24-09-2018
  Anulimi i Tenderit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data