Open Procurement Albania

Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim zyrash
Reference No. REF-25377-06-05-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 81 041 227,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 06-06-2019
Last date of Submitted Documents 01-07-2019
Tender Held Date 01-07-2019
No. of Bidders 8
Bidders ARDENO
BOLT
ERALD
ERZENI/SH
M. LEZHA
RO –AL
MUCA
BUNA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ERALD
 • The winning bid ALL without vat 2 347 620,00
  Bidder Announcement date 16-12-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit - Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Dega e Doganës Tiranë - Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Departamenti i Administratës Publike – Brenda 3 muaj nga lidhja e kontrates
  Autoriteti Rrugor Shqiptar - Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër
  Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme - Brenda 20 dite nga lidhja e kontrates
  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër
  Drejtoria e Pergjithshme e Policise Shtetit (Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, Reparti Special Renea) - Brenda 45 dite nga lidhja e kontrates
  Ministria e Brendshme - Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marrë përgjigje nga Organi Qendror Blerës në datë 26.07.2019.
  Kanë marrë përgjigje nga KPP në datë 25.10.2019.
  Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit është bërë në datë: 22.11.2019.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
  1. “BOLT” SHPK:
  • Operatori ekonomik nuk arriti të permbushë kriterin e përcaktuar në piken 1 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomik, pasi leja mjedisore (autorizim mjedisor) me nr. PN-0118-05-2015, e hedhur si pjesë e ofertës së tij, është e leshuar për një adresë, vendodhje, e cila referuar të dhënave të pasqyruara në ekstraktin historik tregtar nuk figuron në adresat e deklaruara në të cilat ofertuesi ushtron aktivitetin e tij. (Adresa për të cilën është lëshuar leja mjedisore nr. PN-0118-05-2015, rezulton të jetë hequr/mbyllur më datë 16.04.2019 nga vendodhjet në të cilat ofertuesi ushtron aktivitetin e tij).

  2. Arsyet e s’kualifikimit të “MUCA” SHPK
  • Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në DT. Nuk ka paraqitur formular oferte.

  3. Arsyet e s’kualifikimit të “BUNA” SHPK
  • Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në DT. Nuk ka paraqitur formular oferte.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-25377-06-05-2019
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  Embassy of USA

  The establishment of this portal's database is financially supported from the US Embassy Democracy Commission, Small Grants Program.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data