Open Procurement Albania

Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit.
Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2018, miratuar me VKB-së Nr. 132, datë 21.12.2017 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018” (i ndryshuar), rialokuar me VKB Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019”.
Reference No. REF-02481-12-28-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 42 209 511,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-12-2018
Last date of Submitted Documents 30-01-2019
Tender Held Date 30-01-2019
No. of Bidders 11
Bidders Elda VL SHPK
Noa Development SHPK
Eurondërtimi 2000 SHPK
Bajrami N SHPK
Ina SHPK
B 93 II SHPK & Rafin Company SHPK & Boshnjaku B SHPK
Agri Konstruksion SHPK
BE-IS SHPK & Ergi SHPK
K. Turja SHPK & Infinit SHPK
Junik SHPK
Klajger Konstruksion SHPK & Everest SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INA
 • The winning bid ALL without vat 35 244 764,00
  Bidder Announcement date 01-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 42225317
  Contract date 07-03-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1. “Elda VI” shpk :
  • Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.

  2. “Noa Development” shpk :
  • Operatori ekonomik “Noa Development” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 50 (pesëdhjetë) personave, për periudhën Dhjetor 2017 - Dhjetor 2018 të vërtetuar me…..” pasi në vërtetimin e paraqitur nga Administrata Tatimore rezulton një numër mesatar punonjësisht prej 38 punonjësisht dhe jo 50.
  • Operatori ekonomik “Noa Development” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nu ka paraqitur Shtojcën 10.
  • Operatori ekonomik “Noa Development” shpk nuk plotëson pikën 2 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Licensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës.....” pasi në Licensën e paraqiturnuk përfshihen pikat e kërkuara: NP–12 A Punime të inxhinierisë së mjedisit, N.P – 3B Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, NS-18 A Punime topogjeodezike.
  • Operatori ekonomik “Noa Development” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  3. “Eurondërtimi 2000” shpk :
  • Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk nuk plotëson pikën 15, gërma “a” të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  • Operatori ekonomik “Eurondërtimi” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  4. “Bajrami N” shpk:
  • Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 5,” të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë si dhe në listpagesat e shoqërisë për gjashtë muajt, vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë”pasi inxhinieri i Mjedisit i pajisur me Çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në mjedis rezulton me kontratë pune në datë, 31.08.2018, pra nuk figuron në list-pagesat e shoqërisë për 6 (gjashtë) muajt e fundit si dhe nuk figuron në Licensën e shoqërisë.
  • Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “B 93 II” shpk & “Rafin Company” shpk & Boshnjaku B” shpk:
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” shpk & “Rafin Company” shpk & “Boshnjaku B” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  • Operatori ekonomik “Rafin Company” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi ka paraqitur 1 kontratë e cila nuk ka objekt të ngjashëm me atë që po prokurohet.
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” shpk & “Rafin Company” shpk & “Boshnjaku B” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  6. “Agri Konstruksion” shpk :
  • Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 5,” të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë si dhe në listpagesat e shoqërisë për gjashtë muajt, vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë” pasi për inxhinierin e Mjedisit nuk është paraqitur Çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit në mjedis.
  • Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur Sperkates boje (1 cope).
  • Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk:
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ kamiona, kapaciteti mbajtës duhet të jetë minimumi 7 ton dhe maximumi 12 ton” pasi është paraqitur vetëm 1 kamion nga 3 të kërkuar.
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi”, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk:
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur Grejder (1 cope).
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur Rul me Vibrim (1 cope).
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit”, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  9. Operatori ekonomik “Junik” shpk :
  • Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 15, gërma “a” të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  • Operatori ekonomik “Junik” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.

  10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest” shpk:
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
  • Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.11 - Dt.18-03-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data