Open Procurement Albania

Blerje karburant

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Kamëz
Procuring Authority / Buyer Bashkia Kamez
Tender object Blerje karburant
Reference No. REF-04582-01-22-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 11 204 167,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-01-2019
Last date of Submitted Documents 22-02-2019
Tender Held Date 22-02-2019
No. of Bidders 3
Bidders Gega Center GKG
Kastrati
Shpresa-Al
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Shpresa-Al SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 745 216,00
  Bidder Announcement date 13-03-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2094259.2
  Contract date 09-04-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1 “Gega Center GKG”shpk:
  • Eshte paraqitur vertetim per konrate te ngjashme nr. 4080prot., date 25.10.2018, po nuk eshte sjelle kontrata me Autoritetin Kontraktor.
  • Eshte sjelle kontrata me nr.53Prot.,date 10.09.2018 “Per blerje karburanti per nevoja te MZSH-se”, por kontrata nuk eshte e nenshkruar dhe vulosur nga operatori ekonomik.
  • Autoboti i pretenduar me targe AA619SM, sipas kontrates se qerase nr. 144rep, date 12.01.2019, eshte lidhur (sipas paragrafit 4 te kesaj kontrate), per furnizime te mundshme ose procedura tenderash.
  • Çertifikata e miratimit per mjetet qe transportojne disa mallrat e rrezikshme (certificate N3B-01423-04), eshte e vlefshme deri me date 02.11.2018.

  2. “Kastrati”shpk
  • S’eshte paraqitur dokumentacioni i kërkuar në pikën 3, të nenit 45 të ligjit n nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.
  Nuk ka paraqitur :
  • Vërtetim nga dosja gjyqësore, ose një dokument të njëvlefshëm, të lëshuar nga një autoritet kompetent gjyqësor apo administrativ që vërteton se nuk ekzistojnë kushtet e parashikuara në pikat 1 dhe 2, shkronja “a”, “b” dhe “c” të nenit 45 të LPP-së.”
  • Nuk ka paraqitur certifikatën ISO BS OHSAS 18001:2015.
  • Raporti i analizës për benzinën është i lëshuar për shoqërinë Kastrati sh.a dhe jo për shoqërinë Kastrati sh.p.k.
  • S’eshte paraqitur dokumentacioni provues që ka paguar të gjitha taksat dhe tarifat vendore për vitin 2017 dhe vitin 2018 për të gjitha njësitë vendore ku ushtron aktivitetin e shitjes me pakicë të karburanteve.
  • Bilanci vjetor i vitit 2015 është paraqitur në vetëm 4 (katër) fletë, i pashoqëruar nga raporti i audituesit të pavaruar dhe jo i plotë ashtu siç është dorëzuar në QKB.
  • Në kontratën e punëve të ngjashme që keni paraqitur, nuk janë shoqëruar me fatura tatimore të shitjes ku shënohen data, shuma dhe sasitë e mallrave të furnizuar.
  Gjithashtu nuk ka paraqitur vërtetim nga autoriteti kontraktor që ka përmbushur me sukses detyrimet kontraktore.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.16 - Dt.23-04-2019

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data