Open Procurement Albania

Rehabilitim i kanalit ujitës Hardhishtë-Rreth.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shijak
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shijak
Tender object Rehabilitim i kanalit ujitës Hardhishtë-Rreth.
Reference No. REF-19029-04-19-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 52 163 759,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-04-2019
Last date of Submitted Documents 23-05-2019
Tender Held Date 23-05-2019
No. of Bidders 12
Bidders Shëndelli
BE-IS
A.L - ASFALT
BAHAS & AVDULI
PEPA GROUP
BOSHNJAKU.B & Pesë Vëllezërit
HASTOÇI
LIQENI VII
EURO-ALB & VIANTE Konstruksion
SIRETA 2F
MURATI
KUPA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • EURO-ALB - VIANTE Konstruksion
 • The winning bid ALL without vat 51 789 577,00
  Bidder Announcement date 30-07-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 62147492.4
  Contract date 09-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 219 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Është paraqitur ankesë nga bashkimi i operatorëve ekonomikë EURO-ALB sh.p.k & VIANTE Konstruksion sh.p.k me formularin e ankesës datë 02.07.2019 me prot.tonë nr. 2289 datë 02.07.2019.
  Ka marrë përgjigje: Po me shkresën e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr.2311/1 prot. datë 08.07.2019 i cili vendosi kualifikimin e bashkimit të operatorëve ekonomikë EURO-ALB sh.p.k & VIANTE Konstruksion sh.p.k
  Është paraqitur nga operatori ekonomik Shëndelli sh.p.k me formularin e ankesës datë 02.07.2019 me prot.tonë nr.2290, date 02.07.2019, i cili me shkresen me prot.tonë nr.2290/1 datë 05.07.2019 ka hequr dorë nga ankesa e tij.
  Pra, ankesa e operatorit nuk ka marrë përgjigje duke qenë se operatori është tërhequr nga ankesa e tij.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Shëndelli sh.p.k :
  a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Mungon 1 hidraulik
  -Hidrauliku tjetër nuk është i pajisur me dëshmi aftësie të lëshuar nga subjekte të akredituar për certifikimin e punonjësve
  -Mungon 1 saldator me dëshmi aftësie të lëshuar nga subjekte të akredituar për certifikimin e punonjësve
  -Mungon 1 karpentier me dëshmi aftësie të lëshuar nga subjekte të akredituar për certifikimin e punonjësve
  -Mungon 1 hekurkthyes me dëshmi aftësie të lëshuar nga subjekte të akredituar për certifikimin e punonjësve
  -Mjeti grejder është i patarguar

  2. BE-IS sh.p.k :
  a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -4 karpentierë nuk janë të pajisur me dëshmi aftësie të lëshuar nga subjekte të akredituar për certifikimin e punonjësve
  -5 hekurkthyes nuk janë të pajisur me dëshmi aftësie të lëshuar nga subjekte të akredituar për certifikimin e punonjësve
  -Mjeti grejder është i patarguar

  3. A.L - ASFALT sh.p.k , : a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -1 nga 3 muratoret i mungon deshmi aftesie e leshuar nga subjekte te akredituar per certifikimin e punonjesve
  -Ekskavatoristit Elton Paja i ka skaduar deshmia aftesise me date 14.04.2019
  -Mjeti grejder eshte i patarguar
  4. BAHAS sh.p.k & AVDULI sh.p.k:
  a. BOE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Mjeti grejder është i patarguar
  -OE “AVDULI” nuk ka paraqitur të dhënat e kërkuara nga AK me mesazh në SPE me qëllim verifikimin në Regjistrin Elektronik të Gjendjes Gjyqësore të të dhënave të deklaruara në shtojcën 8 sipas njoftimit të APP Nr. 1155 Prot. datë01.02.2019 dhe Ministrisë së Drejtësisë Nr. 1001/1 Prot. datë 01.02.2019

  5. PEPA GROUP sh.p.k, :
  a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Mungon kategoria NS – 20 në licensën profesionale të shoqërisë
  -Hekurkthyesit Valentin Tuci i mungon kontrata individuale e punës
  -Mungon dokumentacioni për 2 sondat UKS që duhet të shoqërojnë kontratën e qirasë -Mjeti grejder është i patarguar
  -OE nuk ka paraqitur të dhënat e kërkuara nga AK me mesazh në SPE me qëllim verifikimin në Regjistrin Elektronik të Gjendjes Gjyqësore të të dhënave të deklaruara në shtojcën 8 sipas njoftimit të APP Nr. 1155 Prot. datë01.02.2019 dhe Ministrisë së Drejtësisë Nr. 1001/1 Prot. datë 01.02.2019

  6. BOSHNJAKU.B sh.p.k, & Pesë Vëllezërit sh.p.k, :
  a. BOE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.1 të DST:
  -Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2019 nga njësitë e qeverisjes vendore ku ka pasur selinë e zhvillimit të aktivitetit
  b. BOE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Për OE “Boshnjaku B.” mungojnë:
  -Listpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, të konfirmuar nga autoriteti përkatës
  -Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi
  -Mungojnë 3 ekskavatoristë
  -Mungon 1 karpentier

  7. HASTOÇI sh.p.k, :
  a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.1 të DST:
  -Mungon vërtetimi për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2019 nga njësitë e qeverisjes vendore ku ka pasur selinë e zhvillimit të aktivitetit
  b. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Mungon 1 autovinc 5 ton
  -Mungon 1 elektrosaldatriçe
  -Grejderi është i patarguar
  -OE nuk ka paraqitur të dhënat e kërkuara nga AK me mesazh në SPE me qëllim verifikimin në Regjistrin Elektronik të Gjendjes Gjyqësore të të dhënave të deklaruara në shtojcën 8 sipas njoftimit të APP Nr. 1155 Prot. datë01.02.2019 dhe Ministrisë së Drejtësisë Nr. 1001/1 Prot. datë 01.02.2019
  8. LIQENI VII sh.a :
  OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.1 të DST:
  -Mungon vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri
  a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Mungon 1 hidraulik
  -Mungon 1 ekskavatorist
  -Mungojnë 5 karpentierë
  - 9. SIRETA 2F sh.p.k :
  a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Mungon 1 ekskavatorist
  -Mungojnë 8 karpentierë
  -Mungojnë 6 hekurkthyes
  Grejderi është i patarguar

  10. MURATI sh.p.k :
  a. OE nuk ka paraqitur dokumentacion, përveç
  -Vërtetimin për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2019 nga njësitë e qeverisjes vendore ku ka pasur selinë e zhvillimit të aktivitetit
  -Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri
  -Certifikatat për cilësinë e punimeve ISO
  -Mjetin gjenerator
  -Formularin e ofertës

  11. KUPA sh.p.k :
  a. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.1 të DST:
  -Mungon deklarata mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10
  -Mungon vërtetimi që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri
  b. OE nuk plotëson kapacitetin teknik sipas pikës 2.2 të DST:
  -Mungon kategoria NS – 20 në licensën profesionale të shoqërisë
  -Mungon 1 ekskavatorist
  -Mungojnë 8 karpentierë
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor- Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.37 - Dt.16-09-2019
  Grafik Punimesh


  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data