Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare 1 Qershori

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare 1 Qershori
Reference No. REF-24837-05-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 74 932 686,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-05-2019
Last date of Submitted Documents 01-07-2019
Tender Held Date 01-07-2019
No. of Bidders 16
Bidders Elda Vl SHPK
NIKA SHPK
Shendelli SHPK
Rafin Company” shpk & “Totila SHPK
S.A.G SHPK
Kola Invest SHPK
DAJTI PARK” shpk& “ALTEC SHPK
KACDEDJA” shpk & “AGRI Konstruksion SHPK
LEON Konstruksion SHPK
CURRI SHPK
VIANTE Konstruksion SHPK
BE-IS SHPK
Gjikuria SHPK
SIRETA 2F” SHPK & “ EURO –ALB SHPK
Klajger Konstruksion” shpk & “Inerti SHPK
SENKA SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • K A C D E D J A SHPK
 • The winning bid ALL without vat 61 051 022,00
  Bidder Announcement date 15-08-2019
  Award and Contract Amount ALL with VAT 71931307
  Contract date 02-09-2019
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në këtë procedure prokurimi në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, janë paraqitur dy ankesa pranë Autoritetit Kontraktor në lidhje me këtë procedurë prokurimi.
  Ankesa e parë është paraqitur nga Operatori Ekonomik “SAG” shpk më datë 25.07.2019 . Operatorit i është kthyer përgjigje më dt.25.07.2019, duke mos pranuar ankesën.
  Ankesa e dytë është paraqitur nga Operatori Ekonomik “CURRI” shpk më datë 29.07.2019 . Operatorit i është kthyer përgjigje më dt.30.07.2019, duke mos pranuar ankesën.

  Janë skualifikur ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori Ekonomik “Elda Vl” shpk:
  Shoqëria “Elda VI” shpk nuk ka paraqitur në SPE, asnjë dokument dhe as ofertë ekonomike.

  2. OPERATORI EKONOMIK “NIKA” SHPK • Operatori Ekonomik “NIKA” shpk, nuk plotëson pikën 4/a dhe 4/b të Kapacitetit teknik të DST: a) “Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; per periudhen Qershor 2018 - Maj 2019. b) List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Qershor 2018 - Maj 2019”, pasi OE “NIKA” shpk, ka paraqitur në SPE, vertetim të leshuar nga Tatimet, për periudhen Qershor 2018 – Prill 2019.
  • OE “NIKA” shpk, ka paraqitur në SPE, List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kërkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Qershor 2018 - Prill 2019.
  • Operatori Ekonomik “NIKA” shpk, nuk plotëson pikën 14, të Kapacitetit teknik të DST: “Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B, pasi OE “NIKA” shpk, nuk ka paraqitur në SPE, liçencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B.
  • Operatori Ekonomik “NIKA” shpk, nuk plotëson pikën 15, të Kapacitetit teknik të DST “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)”.

  3 . OPERATORI EKONOMIK “SHENDELLI” SHPK :
  • Operatori Ekonomik “Shendelli” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)”, pasi OE ka deklaruar (1) Autovinc port, rezulton se ky mjet është Kamion dhe jo Autovinc. Mjeti Autovinc merr emërtesën APV, sa më sipër paraqitja e dokumentacionit lidhur me mjetin, do të konsiderohet i pasaktë.
  • Operatori Ekonomik “Shendelli” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)”, pasi OE ka deklaruar (1) Autovinc me kosh, por rezulton se ky mjet është Kamion dhe jo Autovinc me kosh. Mjeti, Autovinc me kosh merr emërtesën APV, sa më sipër paraqitja e dokumentacionit lidhur me mjetin, do të konsiderohet i pasaktë.
  • Operatori Ekonomik “Shendelli” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” “Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit”, pasi OE ka deklaruar (2) mjete Autovinc dhe për të dy mjetet nuk ka paraqitur foto.
  • Operatori Ekonomik “Shendelli” shpk nuk plotëson pikën 2, të Kritereve te Vecanta të Kualifikimit, gërma f. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11; pasi nga verifikimi për kontratat e lidhura apo ne proces, në Buletinin e APP, rezulton se Operatori Ekonomik “Shendelli” shpk, është shpallur fitues, apo ka lidhur kontratën dhe nuk ka deklaruar procedurat KVO konkludon se Operatori Ekonomik ka paraqitur të dhëna të pasakta për qëllime kualifikimi. Theksojmë se vendosja e kriterit të kërkuar 2.1 pika (f ) në DST nga ana e AK ka pasur për qëllim evidentimin e angazhimit të operatorëve ekonomikë me Autoritete Kontraktore të ndryshme.
  • Operatori Ekonomik “Shendelli” shpk nuk plotëson pikën 5 të Kapacitetit Teknik të DST “1(nje) Inxhinier Mjedisi (Për Inxhinierin e mjedisit, operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis)”Operatori Ekonomik “Shendelli” shpk, ka paraqitur si Ing. Mjedisi znj. S. J.(H.), me të cilën ka lidhur kontratë pune më dt.20.05.2019. Znj.S.J është në licensën e shoqërisë si drejtuese teknike, por nuk ka paraqitur çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Rafin Company” shpk & “Totila” shpk:
  • “Rafin company” shpk & “Totila” shpk, nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit .
  • “Rafin Company” shpk & “Totila” shpk, kanë paraqitur mjetin, Autobot uji. BOE, ka paraqitur dokumentacion të e paplotë për mjetin, për rrjedhojë do të konsiderohet i pasaktë.
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Rafin Company” shpk & “Totila” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)”, pasi BOE kanë deklaruar (2) mjete Kamion me vinc, ku pas verifikimit te dokumentacionit shoqërues si leja e qarkullimit, certifikata e kontrollit teknik siguracioni i mjetit,(te vlefshme), çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, rezulton se këto mjete janë Kamion dhe jo Kamion me vinc. Mjeti Kamion me vinc merr emërtesën APV, sa më sipër paraqitja e dokumentacionit lidhur me mjetin, do të konsiderohet i pasaktë.

  5. Operatori Ekonomik S.A.G shpk:
  • Operatori Ekonomik “S.A.G” shpk nuk ka plotësuar në mënyrë të saktë dhe të rregullt Shtojcën 8, pasi nuk ka përfshirë ne shtojcën nr.8, administratoren tjetër znj. E. S. Në bazë të te dhenave të Ekstraktit Historik të shoqerise e regjistrur prane QKB, rezulton si administratore edhe znj. E. S., emëruar me dt.17.01.2019 me afat 17.01.2020.
  • Operatori Ekonomik “S.A.G” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)”
  • Operatori Ekonomik “S.A.G” shpk ka paraqitur, si Autobot Uji mjetin me targe TR 3732S dhe TR 5345 S. Por nga verifikimi faktik i dokumentacionit te paraqitur rezulton se ky mjet nuk eshte autobot uji sipas kerkesave ne DST, por eshte nje kamion i modifikuar ne autobot uji. Kokretisht ne dokumentacionin shoqerues, mjeti me targe TR 3732S eshte terheqes dhe mjeti me targe TR 5345 S, eshte rimorkio.
  • Operatori Ekonomik “S.A.G” shpk, ka paraqitur si Autobot Uji mjetin me targe AA976 JI dhe ACR207. Kokretisht ne dokumentacionin shoqerues, mjeti me targe AA976 JI eshte terheqes dhe mjeti me targe ACR207, eshte rimorkio.

  6. Operatori Ekonomik “ KOLA INVEST” SHPK:
  • Operatori Ekonomik “Kola Invest, nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10 .
  • OE, ka paraqitur mjetin, Autobot Uji. Operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion të e paplotë për mjetin, për rrjedhojë do të konsiderohet i pasaktë.
  • OE, ka paraqitur mjetin, Kamioncinë, të siguruar me qera nr.634 rep dt.09.04.2019. Operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacionin lidhur me këtë mjet, por certifikata e kontrollit teknik, ka skaduar më datë 13.07.2018. Për sa më sipër paraqitja e dokumentacionit lidhur me mjetin, do të konsiderohet e paplotë për rrjedhojë e pasaktë. Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamioncina, kapaciteti mbajtës duhet të jetë minimum 1 ton dhe maximum 3 ton secila kamioncinë, për ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur vetëm një kamioncinë të rregullt, të kërkuar nga AK në dokumentat standarte te tenderit.

  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “DAJTI PARK” shpk& “ALTEC” shpk:
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “DAJTI PARK” shpk& “ALTEC” shpk, në marrëveshjen e bashkëpunimit nr. 4117 rep dhe 1285 kol, objekti i marrëveshjes së bashkepunimit është “Rikonstuksion i shkollës Ndroq” Edhe Prokura e Posacme 4116 rep dhe 1286 kol, objekti është “Rikonstuksion i shkollës Ndroq”. Objekti i saktë është “Rikonstruksion i shkollës 9- vjecare 1 Qershori”
  • Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “DAJTI PARK” shpk& “ALTEC” shpk, nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” .

  8. Operatori Ekonomik “LEON Konstruksion” shpk:
  • Operatori Ekonomik LEON Konstruksion nuk plotëson piken 15 te DST-se.
  Autoriteti Kontraktor ka kërkuar ti vihet në dispozicion dy kamion, kapaciteti mbajtës duhet të jetë minimum 2.5 ton dhe maximum 5 ton secili kamion, për ekzekutimin e kontratës. Operatori Ekonomik në përmbushje të kriterit të mësipërm ka paraqitur vetëm një kamion të rregullt.

  9. Operatori Ekonomik “CURRI” shpk
  Operatori Ekonomik CURRI shpk nuk plotëson pikën 6 te DST-se ku nga ana AK jane kerkuar punonjes me Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik (IQT te vlefshme) 5 specialiste ndertimi. OE “Curri” shpk ka deklaruar vetem 2 punonjes te tille qe plotesojne kushtet si me siper Ka paraqitur 4 punonjes si specialiste ndertimi: A.B, H.B, L.P, A.K per te cilet ka paraqitur vetem kontraten individuale te punes por nuk ka paraqitur Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik. Ndersa per punonjesin L.I IQT nuk eshte e vlefshme pasi e ka pasur vlefshmerine deri me date 10.04.2019 sipas kerkesave te DST-se.

  10. Operatori Ekonomik “ VIANTE Konstruksion”shpk :
  • Operatori Ekonomik “ VIANTE ”shpk nuk plotëson pikën 5 të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë si dhe në listpagesat e shoqërisë për 6 (gjashtë) muajt e fundit, vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diploma, ku AK ka kerkuar te paraqesë 1(nje) Inxhinier Mjedisi (Për Inxhinierin e mjedisit, operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis).OE ka paraqitur Znj. A.B. si inxhiniere mjedisi e cila nuk e disponon kete certifikate.

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor Transactions / Actual Spendings for this Contractor
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Constructive Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Nr.36 - Dt.09-09-2019
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data