Open Procurement Albania

Blerje kazane metalik me kapak per grumbullimin e mbeturinave nga 1700 lt

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer ECO Tirana
Tender object Blerje kazane metalik me kapak per grumbullimin e mbeturinave nga 1700 lt
Reference No. REF-71738-09-14-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 416 125,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 15-09-2020
Last date of Submitted Documents 29-09-2020
Tender Held Date 29-09-2020
No. of Bidders 5
Bidders Sark sh.p.k
Leka 2007 sh.p.k
Assoplast Albania
KLOSI-R Company sh.p.k
Luar Bros sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • R&R KOMPANI
 • The winning bid ALL without vat 6,720,000
  Bidder Announcement date 22-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 60 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Sark sh.p.k, për këto arsye:
  - Formulari i ofertes ekonomike nuk permban sasine, cmimin per njesi te artikullit dhe afati i vendosur nga operatori ekonomik eshte nr. 60, ndersa afati i vendosur nga Autoriteti Kontraktor eshte percaktuar 5 dite.
  - Nuk ka paraqitur Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 2/1
  - Nuk ka paraqitur Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 5/1
  2. Leka 2007 sh.p.k , për këto arsye:
  - Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1.dh) pasi vertetimi i leshuar nga FSHU nuk i permban te dyja adresat e ushtrimit te aktivitetit.
  - Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.3.1. pasi nuk ka paraqitur Vertetimin e realizimit te kontrates nga Bashkia Divjake.
  3. Assoplast Albania, për këto arsye:
  - Nuk ploteson Kriteret e pergjithshme te kualifikimit Shtojca 5, pasi ne shtojcen 5 pika e trete eshte perjashtuar perfaqesuesi ligjor i emeruar me date 02.03.2005 Ermanno Morini.
  - Nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit pika 1. Dh) pasi nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for R&R KOMPANI viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for R&R KOMPANI viti 2014
  Monitor treasury transaction for R&R KOMPANI viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for R&R KOMPANI viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data