Open Procurement Albania

Loti IV Furnizim me lende djegese te lengeta per perdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1, Gazoil > 0.1, mazut)

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues
Objekti i Tenderit Loti IV Furnizim me lende djegese te lengeta per perdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1, Gazoil > 0.1, mazut).

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Organi Qendror Blerës, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:
• Për Lotin IV. “Lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1, Gazoil > 0.1, mazut)”me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, ku janë përfshirë kërkesat e 4 (katër) autoriteteve kontraktore, fondi limit i marrëveshjes kuadër është: 126,758,723 (njëqind e njëzet e gjashtë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH.

1. Spitali Rajonal Vlorë, me fond limit 7,500,000 (shtatë milion e pesëqind mijë) lekë pa TVSH.
2. Spitali Rajonal Shkodër, me fond limit 20,160,000 (njëzet milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.
3. Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", me fond limit 96,098,723 (nëntëdhjetë e gjashtë milion e nëntëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH.
4. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korçë, me fond limit 3,000,000 (tre milion) lekë pa TVSH.

Nr. Reference REF-56151-04-14-2020
Vlera / Fondi Limit 126 758 723,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 15-04-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 01-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 01-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 2
Operatore Konkurues RESULI - ER SHA
TRIOS SHA
Operator Ekonomik Kontraktues
 • RESULI - ER
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 28 % ( marzhi më i ulët i shprehur në %.)
  Data e shpalljes se fituesit 24-06-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. TRIOS SHA:
  • Ofertuesi, “TRIOS” SHA, nuk përmbushë pikën 1 (c) të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit pasi nuk arriti të paraqesë Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4
  • Ofertuesi “TRIOS” SHA, nuk arriti të përmbushë pikën 2 të Kapacitetit teknik pasi nuk paraqiti liçencën III/Ç-Lëndë djegëse për përdorim termik civil dhe /ose industrial në momentin e hapjes së procedurës.
  • Ofertuesi “TRIOS” SHA, nuk arriti të përmbushë pikën 3 të Kapacitetit teknik pasi nuk arriti të dorëzojë fletë analizën për llojin e lëndës djegëse Gazoil në momentin e hapjes së procedurës.
  • Ofertuesi “TRIOS” SHA, nuk arriti të përmbushë pikën 6 të Kapacitetit teknik pasi nuk arriti të paraqesë dokumentacionin e nevojshëm për zotërimin e jo më pak se pesë automjete (autobote). Me dokumentacionin e paraqitur justifikon disponueshmërinë e vetëm katër automjeteve në momentin e hapjes së procedurës
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Contract Notice

  Standard Documents Of Procurement Goods

  Aneks 1

  Aneks 2

  MBESHTETES
  Embassy of USA

  Ky portal është pjesë e projektit të mbështetur financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë.
  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Departamentit të Shtetit.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data