Open Procurement Albania

"Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Ministria per Evropen dhe Puneve te Jashtme
Tender object "Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme"
Reference No. REF-95760-05-18-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 999 500,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-05-2021
Last date of Submitted Documents 31-05-2021
Tender Held Date 31-05-2021
No. of Bidders 7
Bidders 1) “ALSTEZO” SHA
2) “AUTO EXPERT” SHPK
3) “Auto Manoku Servis” SHPK & “POWER INDUSTRIES” SHPK
4) “BUSHI-SERVIS” SHA
5) “KADIU” SHA
6) “SERVIS AUTO 2000” SHPK
7) “VILNIK MOTORS” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VILNIK MOTORS
 • The winning bid ALL without vat 3 605 600,00
  Bidder Announcement date 16-06-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “ALSTEZO” SHA:
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën c, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e sigurimit të ofertës sipas Shtojcës 3.

  2. "AUTO EXPERT” SHPK
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën a, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas formatit te kerkuar ne Shtojcën 1.
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën c, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e sigurimit të ofertës sipas Shtojcës 3.
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të Kritereve të vecanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se ofertuesi ka realizuar furnizime të mëparëshme të ngjashme, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit, në një vlerë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit.
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik” të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur në SPE, se disponon të gjitha pajisjet dhe instrumentet minimale të nevojshme për zbatimin e kontratës.
  • Ofertuesi nuk përmbush pikën 6 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik”, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të paraqesë Certifikatë të kontrollit teknik të mjeteve rrugore dhe Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve rrugore.
  • Ofertuesi nuk përmbush pikën 7 të seksionit 2.3 “Për kapacitetin teknik”, pasi në ditën e hapjes së ofertave nuk arriti të provojë se pjesët e këmbimit, për të cilat do të kryhen shërbimet e kërkuara, janë të furnizuara nga prodhuesit ose nga distributorët e autorizuar nga prodhuesi.

  3. “BUSHI-SERVIS” SHA
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën a, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e ofertës sipas Shtojcës 1. Nga Formulari i Ofertës i paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk ka ofertuar për të gjithë zërat e kërkuara në shtojcën 1 të DST.

  4. “KADIU” SHA
  • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1 gërmën c, të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Formularin e sigurimit të ofertës sipas Shtojcës

  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-95760-05-18-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data