Open Procurement Albania

Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, ë stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektrompomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”;

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Tender object Riparim mirëmbajtje e sistemeve të ngrohjes dhe të ujit sanitar me kaldaja, sistemeve të ngrohjes-ftohjes me chillera, ë stacionit qëndror të pompave dhe sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, të elektrompomave, në godinat e shërbimeve spitalore në QSUNT”;
Reference No. REF-97739-06-08-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34 775 999,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 09-06-2021
Last date of Submitted Documents 29-06-2021
Tender Held Date 29-06-2021
No. of Bidders 5
Bidders 1. "DION AL" SHPK
2. "GSM KLIMAIRE” SHPK & “DENIS 05” SHPK
3. "Kevin Contruksion" SHPK
4. "SULOLLARI-KLIMA” SHPK
5. “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK& LEON KONSTRUKSION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK -LEON KONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 21 884 756,00
  Bidder Announcement date 27-07-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Afati i shërbimeve do te jete nga momenti i nënshkrimit te kontratës/kontratave, sipas kërkesës se autoritetit kontraktorë, brenda afatit 24 (njëzet e katër) muaj nga lidhja e marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. "Kevin Contruksion" SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.3, Kapaciteti teknik, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të vërtetojë që ka në stafin e tij të punësuar 7 punonjës/ specialistë për sistemin ngrohje ftohje/ kondicioner.
  - nuk përmbush pikën c) të Kritereve të Përgjithshme të pranimit. Pas verifikimit së gjendjes gjyqësore (shoqërive tregtare, përfaqësuesve ligjore dhe ortakëve të tyre) të ofertuesit, rezulton se z. Anesti Dhima rezulton me shënime përkatëse në sistem, në kundërshtim me nenin 76/1 të LPP.
  2. "GSM KLIMAIRE” SHPK & “DENIS 05” SHPK, për këto arsye:
  - BOE nuk plotëson pikën a), të Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë të plotë kontratën e bashkimit të operatorëve ekonomik. Në kontratë mungojnë Shtojcat sipas zërave të punëve/ mallrave/shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas aktmarrëveshjes.
  - Operatori ekonomik GSM KLIMAIRE SHPK nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, pasi në momentin e hapjes së ofertës nuk arriti të paraqesë kopje origjinale ose të noterizuar të bilancit të vitit 2020, si dhe nuk arriti të paraqesë akt-espertizën e ekspertit kontabël të autorizuar për vitin ushtrimor 2020, pasi është në kushtet e përcaktimit të nenit 41, të ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “SUPERIOR GROUP KLIMA”SHPK viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-97739-06-08-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data