Open Procurement Albania

Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse Diesel (Gazoil)”

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse Diesel (Gazoil)”
Reference No. REF-04440-09-02-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 13 550 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-09-2021
Last date of Submitted Documents 08-10-2021
Tender Held Date 08-10-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. “GEGA OIL GROUP” sha & “GEGA CENTER GKG” shpk
2. “RESULI-ER” SHA & “KASTRATI” SHPK
3. “TRIOS” SHA
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “RESULI-ER” SHA -“KASTRATI” SHPK
 • The winning bid ALL without vat 11.8 lekë/litër
  Bidder Announcement date 15-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “GEGA OIL GROUP” & “GEGA CENTER GKG” shpk, për këto arsye:
  - Bashkimi i operatorëve ekonomik nuk permbush kriteret e përgjithshme të pranimit sipas Shtojcës 7 të DST, ku percaktohet se: “Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit. Në kontratën e bashkëpunimit nr. Rep 3243 datë 10.05.2021, e paraqitur në SPE nga BOE, janë përcaktuar përfaqësuesit dhe përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, por nuk janë caktuar elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
  2. “TRIOS” SHA, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2, seksioni 2.3, “Kapaciteti teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka deklaruar se ka stacion të shitjes së karburanteve me pakicë në Bashkinë Fier, të vërtetuar me një nga format e disponimit sipas Kodit Civil (kontratë qiraje ose akt pronësie), si edhe nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në përmbushje të këtij kriteri.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “KASTRATI” SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “KASTRATI” SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for “KASTRATI” SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “KASTRATI” SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-04440-09-02-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data