Open Procurement Albania

Loti 4 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per Komanden e Forcave Tokesore"

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution State Agency of Centralized Procurement
Tender object Loti 4 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per Komanden e Forcave Tokesore"
Reference No. REF-07780-10-11-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 599 033,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 12-10-2021
Last date of Submitted Documents 27-10-2021
Tender Held Date 27-10-2021
No. of Bidders 3
Bidders 1. “ALTEC” SHPK
2. “CLIMACASA” SHPK
3. “SULOLLARI-KLIMA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SULOLLARI-KLIMA
 • The winning bid ALL without vat 896 850,00
  Bidder Announcement date 22-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Altec” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 1/b, të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës në masën 2% të vlerës së fondit limit të lotit 4, sic kërkohet në DST. Sigurimi i ofertës, i paraqitur në SPE nga ofertuesi, është në një vlerë më të vogël nga sa përcaktohet në DST.
  2. “Climacasa” SHPK, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur formular të ofertës për lotin 4. Formulari i ofertës i paraqitur në SPE nga ofertuesi është e pavlefshme, pasi i përket Lotit 3.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-07780-10-11-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data