Open Procurement Albania

Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Central Purchasing Agency
Tender object Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 24(njëzetë e katër) muaj
Reference No. REF-21442-03-08-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 025 635,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 09-03-2022
Last date of Submitted Documents 08-04-2022
Tender Held Date 08-04-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. “M.C.CATERING” SHPK
2. NELSA SHPK”
3. “NIKA” SHPK
4. “SINANI TRANING” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Sinani Trading
 • The winning bid ALL without vat 9 546 000,00
  Bidder Announcement date 04-05-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “M.C.CATERING” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur bilancin e vitit 2021. Bazuar ne kriterin e percaktuar per kete lot, ne pikën 2.2.2, te seksionit 2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, Operatoret ekonomike, duhet të paraqesin kopje te certifikuara te bilanceve te viteve 2019, 2020, 2021 te paraqitura prane autoriteteve perkatese tatimore.
  2. NELSA SHPK”, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi, nuk ka paraqitur ne SPE, licencen II.1A (1), por vetem licencen II.1.B. Bazuar ne kriterin e percaktuar per kete lot, ne pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë II.1.A.1 – ”Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, dhe Licence te kategorise II.1.B – ”Shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore (per njerez)”, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit
  3. “NIKA” SHPK, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ne SPE ka deklaruar vetem 1 (nje) vend te ushtrimit te aktivitetit (stabiliment) per te cilin ka paraqitur edhe 2 licencat perkatese II.1A (1) dhe II.1.B. Nderkohe qe, nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar te subjektit, rezulton se, ky i fundit ka me shume vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente), te cilat nuk rezultojne te jene te pajisura me licencat perkatese per ushtrimin e aktivitetit sipas ligjit nr. 9863 date 28.01.2008 “Per ushqimin”, neni 19.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2014
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Sinani Trading viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-21442-03-08-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data