Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti V: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Rreshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Bene- K.Hadroj, Shpal-Ura e Repsit",

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior : Loti V: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Rreshen (U.Fanit)- Shpal, Shpal- Q.Bene- K.Hadroj, Shpal-Ura e Repsit",

Marreveshja kuader do te lidhet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar në emër dhe për llogari të Drejtorise se Rajonit Verior, Kontrata/ kontratat do te lidhen nga Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder.
Burimi i Financimit : Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-65268-07-13-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 219 866 693,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 16-07-2020
Last date of Submitted Documents 05-08-2020
Tender Held Date 05-08-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1.“ALB SHPRESA” & “MELA” & “XHAST”
2. “JUBICA”
3. “KTHELLA”
4. “AEK MUNELLA” & “DRINI -1”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AEK MUNELLA - DRINI-1
 • The winning bid ALL without vat 197,273,824
  Bidder Announcement date 19-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e marveshjes kuadër në muaj 48 . Kohëzgjatja e kontratës / kontratave, bazuar ne marveshjen kuader sipas nevojave të autoritetit kontraktor,
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Marre pergjigje me vendim KPP-se 562/2020, date 09.12.2020. Heqje e pezullimit sipas vendimit 562/5/2021, date 14.01.2021
  Fituesi konfirmuar me vendim te KPP-se. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. “KTHELLA”
  Oferta ekonomike e operatorit ekonomik “Kthella rezulton anomalisht e ulet.
  Autoriteti kontraktor vlereson se oferta e Operatorit Ekonomik KTHELLA sh.p.k. duhet te refuzohet me arsyetimin se ofe
  rta permban risk te larte per mospermbushjen e detyrimeve kontraktore.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for AEK MUNELLA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AEK MUNELLA viti 2014
  Monitor treasury transaction for AEK MUNELLA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AEK MUNELLA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for DRINI-1 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DRINI-1 viti 2014
  Monitor treasury transaction for DRINI-1 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DRINI-1 viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Autoriteti Rrugor Shqiptar REF-65268-07-13-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA
  Contract Notice

  Standard Documents Of The Restricted Procedure / Services

  Preventivi i Fondit Limit
  Limit Fund Bill Of Quantities

  Relacion Teknik (Projekt me Pershkrim)
  Technical Report (DESCRIPTIVE PROJECT)

  Specifikimet Teknike
  Technical Specifications

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data