Open Procurement Albania

Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1
Reference No. REF-69600-05-17-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 394 360 362,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 18-06-2018
Tender Held Date 18-06-2018
No. of Bidders 5
Bidders AGBES CONSTRUKSION
G.P.G Kompani & Garden Line
ALBSTAR
VELLEZRIT HYSA
VARAKU E
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G. COMPANY - GARDEN LINE
 • The winning bid ALL without vat 2 389 686 891,00
  Bidder Announcement date 09-07-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 2867624269
  Contract date 12-07-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 22 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “Agbes Konstruksion shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit, sepse:
  - Sipas dokumentacionit te paraqur rezulton qe operatori ekonomik Agbes Konstruksion shpk, nuk ploteson kriterin 2.3.3. lidhur me kategorite e meposhtme te licences professionale per ekzekutimin e puneve: NP - 9/F Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime; NP – 12/G Punime të inxhinierisë së mjedisit; NS – 8/G Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri; NS – 9/G Punime strukturore speciale.
  -Sipas vërtetimit te paraqitur nga Operatori Ekonomik mbi xhiron financiare vjetore pa TVSH, e realizuar perkatesisht ne tre vitet e fundit 2015, 2016 dhe 2017, rezulton se eshte me e vogel se 1 170 000 000 per vitin 2016 dhe 2017, kjo ne kundershtim me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit.
  -Sipas dokumentacionit te paraqur rezulton qe operatori ekonomik nuk ploteson kriterin 2.3.1. pasi nuk ka punë të ngjashme për një objekt të vetëm (ku te perfshihen ura ose viadukte) në vlerë jo më të vogël se 1 170 000 000 lekë që është realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 4 600 000 000 lekë.
  - Ne vërtetimin e paraqitur që konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, rezulton qe subjekti ne kundërshtim me piken 1/e, te kritereve te veçanta per kualifikim nuk ka shlyer detyrimet të maturuara të energjisë elektrike te muajit prill 2018. (Mbi detyrimet e maturuara sipas Vendimit te ERE-s, Nr.109, date 21.10.2011, “Per miratimin e kontratës se furnizimit me energji elektrike te klientëve jofamiljare, neni 9/1, Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”)

  2. Operatori ekonomik Albstar sh.p.k :
  Nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, sepse:
  -Sipas dokumentacionit te paraqur rezulton qe operatori ekonomik Alb - Star shpk, nuk ploteson kriterin 2.3.3. lidhur me kategorite e meposhtme te licences profesionale per ekzekutimin e puneve: NP - 9/F Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime; NS – 9/G Punime strukturore speciale.
  - Nuk ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, sipas pikes 1/e, te kritereve te veçanta per kualifikim, mbi detyrimet të maturuara të energjisë elektrike te muajit prill 2018. (Mbi detyrimet e maturuara sipas Vendimit te ERE-s, Nr.109, date 21.10.2011, “Per miratimin e kontratës se furnizimit me energji elektrike te klientëve jofamiljare, neni 9/1, periudhen e kerkuar).

  3. Operatori ekonomik Varaku E shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentacion per pjesemarrje ne kete procedure prokurimi.

  4. Operatori ekonomik Vellezerit Hysa shpk:
  Nuk ka paraqitur dokumentacion per pjesemarrje ne kete procedure prokurimi.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G. COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G. COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G. COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G. COMPANY viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2014
  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement Nr.20 - Dt.21-05-2018
  Bidder Announcement Nr.28 - Dt.16-07-2018
  Signing of the Contract Nr.29 - Dt.23-07-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data