Open Procurement Albania

“Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë).

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Ministry of Infrastructure and Energy
Procuring Authority / Buyer Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Tender object “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” në seksionin rrugor Orikum-Himarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë - Sarandë).

_________________________
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
Kodi CPV :45221240-6 - Punime ndërtimi për tunele,
Reference No. REF-98814-06-22-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 18 967 810 952,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 24-06-2021
Last date of Submitted Documents 28-07-2021
Tender Held Date 28-07-2021
No. of Bidders 5
Bidders KANË MARRË PJESË OFERTUESIT E MËPOSHTËM:

1- Bashkimi i operatorëve ekonomikë JV Concord Engineering and Contracting &Alb Building shpk & Alb Star shpk

2- Albanian Glob Affaire

3- LIMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4- Bashkimi i operatorëve ekonomikë INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI and ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

5- Power Construction Corporation of China, Ltd.

Successful Bidder /Supplier / Provider
 • INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI
 • The winning bid ALL without vat 17 036 526 000,00
  Bidder Announcement date 08-10-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 37 muaj nga lidhja e kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
  1. BOE JV CONCORD ENGINEERING AND CONTRACTING &ALB BUILDING SHPK & ALB STAR SHPK
  ˗ BOE dështon të plotësojë kriterin 2.3 pasi nuk ka arritur të plotësojë kriterin c) sipas kërkesave të DST - Përvojën e suksesshme si kontraktor ose partner në një sipërmarrje të përbashkët, bashkim shoqërish apo shoqatë (JVCA) lidhur me ekzekutimin e të paktën 1 (një) kontrate për ndërtim urash në rrugë, të një natyre dhe kompleksiteti të krahasueshëm me kontratën aktuale, brenda 5 (pese) viteve të fundit, përpara afatit të dorëzimit të ofertës, kontratë që përfshijnë minimalisht ndërtimin e 1 (një) ure me gjatësi prej të paktën 120 m; pasi sipas kontratës së bashkëpunimit që BOE ka paraqitur në sistemin elektronik të prokurimeve operatori që ka marrë përsipër realizimin e seksionit rrugor dhe urave “Alb Star” nuk dëshmon se ka realizuar punë të ngjashme sipas kriterit të mësipërm. Puna e ngjashme e paraqitur nga operatori nuk është e certifikuar (pranuar, vlerësuar) nga Autoriteti Kontraktor (ARRSH) si pjesë e një kontrate (në proces zbatimi) me një ent publik. Operatori “Alb Star” nuk nuk është aprovuar si nënkontraktor pranë autoritetit kontraktor.
  - BOE në kontratën e bashkëpunimit të paraqitur ndarja e % respektive në këtë kontratë nuk korrespondon me % e marra përsipër të punimeve sipas shtojcës së preventivit bashkëngjitur kontratës së bashkëpunimit. Operatori “Alb Star” sipas kontratës ka marrë përsipër 10.3% ndërsa sipas ndarjes së punëve në preventiv rezulton se do të realizojë 10.48% të punimeve. Kjo nënkupton që edhe % e parashikuara në kontratë të dy operatorëve të tjerë ekonomik të BOE nuk përkojnë me sasitë e punëve të parashikuara në preventiv.
  2. LIMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  ˗ Operatori ekonomik dështon të plotësojë kriterin 2.3 pasi nuk ka arritur të plotësojë kriterin b) sipas kërkesave të DST Përvojën e suksesshme si kontraktor ose partner në një sipërmarrje të përbashkët, bashkim shoqërish apo shoqatë (JVCA) lidhur me ekzekutimin e të paktën 1 (një) kontrate për ndërtim tunelesh në rrugë, të një natyre dhe kompleksitetin të krahasueshëm me kontratën aktuale, brenda 5 viteve te fundit, përpara afatit të dorëzimit të ofertës, që perfshin 1 (një) tunel me gjatësi (në rastin e tuneleve të dyfishtë / gjatësia e tubit me të gjatë) prej të paktën 5 km dhe me buxhet ndërtimi në një vlerë jo më të vogel se 50% të fondit limit...pasi në punën e ngjashme e paraqitur në sistemin elektronik të prokurimeve nuk dëshmon se ka realizuar një (1) tunel të vetëm në gjatësi minimalisht 5 km. Punët e ngjashme të paraqitura nga OE (edhe në rastet e tubave të dyfishtë) nuk përmbushin kriterin e tubit më të gjatë minimalisht 5 km. Edhe në tabelën përmbledhëse të paraqitura nga vetë Operatori Ekonomik (Tabela 2 – Tunele më të gjatë se 5000 m) rezulton se asnjë nga tubat nuk është më i gjatë se 5 km.
  - Operatori nuk ka përmbushur kriterin 2.2 a) Kopje të audituara të bilanceve gjatë 5 (pesë) viteve të fundit (2016, 2017, 2018, 2019,2020); dokumentacioni i paraqitur në sistemin elektronik të prokurimeve nuk është sipas kërkesave në DST pasi bilanci për vitin 2020 është i paplotë dhe mungojnë bilancet e viteve 2016 dhe 2018.
  3. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA, LIMITED
  Operatori ekonomik ka ofertuar mbi fondin limit të parashikuar nga autoriteti kontraktor në kundërshtim me nenin 12 të VKM nr.285 datë 19.05.2021.
  4. ALBANIAN GLOB AFFAIRE
  - Operatori Ekonomik nuk plotëson asnjë nga kriteret e përcaktuara në DST. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokument në sistemin elektronik të prokurimeve që provon përmbushjen e kërkesave e autoritetit kontraktor.
  Cancellation reason
  Additions NË KËTË PROCEDURË KANË MARRË PJESË OFERTUESIT E MËPOSHTËM ME KËTO VLERA PËRKATËSE TË OFRUARA:
  _________________________________________________________________________________
  1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë - JV Concord Engineering and Contracting &Alb Building shpk & Alb Star shpk me NIPT 24495, NIPT J69102508C, dhe NIPT J62903512W me ofertë 15,848,808,298.78 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  2. Albanian Glob Affaire me NIPT L02103019U, me ofertë ekonomike 18,000,000,000 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  3. LIMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ me NIPT 31872, me ofertë ekonomike 18,690,597,185.62 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë - INTEKAR YAPI TURIZM ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI and ASL INSAAT TAAHHUT VE SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI me NIPT 4780437420 dhe NIPT 0860072787 me ofertë 17,036,526,000 Lekë pa TVSH.
  ______________________________________________________________________________
  5. Power Construction Corporation of China, Ltd. me NIPT 91110000717825966F, me ofertë ekonomike 185,754,927.28 Euro
  ______________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
 • Notice of Contract
 • Standard tender documents for the open procedure
 • Procesverbali i argumentimit te kritereve
 • Projekt zbatim
 • Projektimi i detajuar - Sistemet mekanike - Specifikimet teknike
 • Seksioni Tërthor Karakteristik
 • Struktura
 • Armatura dhe Gërmimi
 • SEKSION TËRTHOR B-B
 • Render 1/3
 • Paraqitje në plan - Plani +7.00 m, +11.50 m
 • Profili Gjatësor- Tuneli Kryesor
 • Sistemi i Shuarjes së Zjarrit - Mbështetës amortizuesi
 • SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data