Open Procurement Albania

"Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object "Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit”

Sipas Buletinit Nr. 93 datë 13 Nëntor 2023, Bazuar në Nenin 127 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, jemi në kushtet e modifikimit të kontratës sipas përcaktimit të këtij neni.
Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe e Operacioneve me shkresën nr. 6963 prot, datë 30.08.2023, ka paraqitur relacionin teknik, të miratuar nga ana juaj, në të cilin janë paraqitur dhe prezantuar të gjitha shkaqet që kanë çuar në nevojën për këtë modifikim kontrate.
Mbikëqyrësi i punimeve BOE “INVICTUS” SHPK & “G B Civil Engineering” SHPK me shkresën nr. 11046 prot, datë 18.11.2022 protokolluar në ARRSH ka përcjellë propozimet e kontraktorit BOE “AGBES CONSTRUKSION” SHPK & “ALB SHPRESA” SHPK & “MELA.” SHPK në lidhje me ripunimin e objektit: “Përfundim i punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan Ura e Gajdarit”.
Propozimet, të cilat janë shqyrtuar dhe miratuar nga Mbikëqyrësi i Punimeve, janë bërë për arsye të mëposhtme:
1. Ndryshime të volumeve për shkak të mospërputhjes së projektit me preventivin.
2. Ndryshime të volumeve për shkak të mospërputhjes së projektit me faktin në terren.
3. Rishikim i projektit të sinjalistikës horizontale dhe vertikale në tërësi.
4. Plotësimi i preventivit fillestar me zëra të rinj të nevojshëm për realizimin e punimeve.
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresën nr. 982/3 prot, datë 22.02.2023 “Detajimi i Buxhetit” ka miratuar këtë projekt, me detajimin përkatës. Financimi për vitin 2023 është 65,000,000 Lekë me TVSH.
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 1 353 893 916.80 Lekë, pa përfshirë vlerën e TVSH-së.
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 1.588,110,316.85 Lekë, pa përfshirë vlerën e TVSH-së.
Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuader 18 muaj
Dhe afati i ri (nëse është rasti): 22 muaj
Reference No. REF-08254-10-14-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 416 561 808,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-10-2021
Last date of Submitted Documents 17-11-2021
Tender Held Date 17-11-2021
No. of Bidders 7
Bidders 1. “TREMA ENGINEERING 2” & “ELMAZAJ KONSTRUKSION”
2. “CURRI” & “BE - IS”
3. “VELLEZRIT HYSA” & “SIRETA 2F”
4. “2 T”
5. “COBIAL” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD” & NDREGJONI”
6. “AGBES CONSTRUKSION” & “MELA” & “ALB SHPRESA”
7. “ALB-BUILDING”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “AGBES CONSTRUKSION” - “MELA” - “ALB SHPRESA”
 • The winning bid ALL without vat 1 353 893 916,00
  Bidder Announcement date 13-12-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1624672700
  Contract date 24-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “TREMA ENGINEERING 2” & “ELMAZAJ KONSTRUKSION”, për këto arsye:
  - Nuk permbush piken 2.3.3, pasi nuk ploteson numrin e punonjesve te kerkuar ne perputhje me % e bashkepunimit. Ka vetdeklaruar 121 punonjes, nga 142 qe duhet te paraqese sipas % se bashkepunimit
  2. “CURRI” & “BE - IS”, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik “Curri” nuk permbush piken 2.3.8, per mjetet e kerkuara, pasi nuk ka paraqitur mjete sipas perqindjes se bashkepunimit, pikerisht Autobetoniere, Rula te vetdeklaruar nga curi nuk kane percakduar tipin e rulit dhe peshen ne ton. Nuk disponon 1 Ekskavator me krahe te gjate,
  - Operatori ekonomik “BE IS” nuk permbush punen e ngjashme (bazuar ne perqindjen e bashkepunimit operatori BE IS duhet te parqiste pune te ngjqshme ne nje vlere 1.274.905.627,81 pa tvsh, ka paraqittur pune te ngjashme ne vlere 894.434.496,6 pa tvsh
  3. “VELLEZRIT HYSA” & “SIRETA 2F”, për këto arsye:
  - Nuk permbushin piken 2.3.1 pune e ngjashme Vellezrit Hysa sipas % se bashkepunimit lidhur me piken b duhet te realizoje 2.268.765.392 leke pune te ngjashme , punet e ngjashme te konsideruara te permbushura sipas objektit qe prokurohet ,kapin vleren 2.065500844 lek.
  4. “2 T”, për këto arsye:
  - Sipas shtojces 8 te vetedeklarimit nuk permbush piken 2.3.4 ne lidhje me personelin drejtues teknik.
  5. “COBIAL” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD” & NDREGJONI”, për këto arsye:
  - Operatoreve ekonomike “Cobial” nuk ploteson piken 2.3.4, 2.3.5 lidhur me stafin e kerkuar pasi ne kontraten e bashkepunimit ka 67 % te punimeve, ne kete perqindje duhet te plotesoje edhe stafin e kerkuar ne DST
  Cancellation reason
  Additions Buletini I lidhjes së kontratës Nr. 192 datë 31 Dhjetor 2021
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “AGBES CONSTRUKSION” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “AGBES CONSTRUKSION” viti 2014
  Monitor treasury transaction for “AGBES CONSTRUKSION” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “AGBES CONSTRUKSION” viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “MELA” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “MELA” viti 2014
  Monitor treasury transaction for “MELA” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “MELA” viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for “ALB SHPRESA” viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “ALB SHPRESA” viti 2014
  Monitor treasury transaction for “ALB SHPRESA” viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “ALB SHPRESA” viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement
  "Formulari i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data