Open Procurement Albania

“Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6)

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6)
Reference No. REF-08251-10-14-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 281 619 729,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 15-10-2021
Last date of Submitted Documents 01-11-2021
Tender Held Date 01-11-2021
No. of Bidders 6
Bidders 1. JUBICA
2. I.D.K - KONSTRUKSION
3. R. S. & M & SI.SI-AL sh.p.k
4. HASTOÇI
5. 2 T
6. Signs & Road Safety Solutions & ALKO-IMPEX General Construction & ALB TIEFBAU
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • JUBICA. SHPK
 • The winning bid ALL without vat 220 000 001,00
  Bidder Announcement date 09-02-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 264 000 001
  Contract date 09-03-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa. Vendimi Nr.115/2022, datë 31/01/2022 i Komisionit të Prokurimit
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “HASTOÇI” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar kriteret e vecanta sipas pikës 2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet sipas kerkeses se DST.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e vecanta sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë: 1 (një) punonjes që të disponojë certifikatë si “ Auditues/ Insepktues i Sigurisë Rrugore (auditin e sigurisë rrugore dhe menaxhimin e pikave të zeza)” lëshuar nga Institucionet Kompetente Shtetërore në përputhje me klauzolat e Direktivës 2008/96/EC ose ekuivalente.
  2. “2 T” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës sipas Shtojcës 3. Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 5,632,394.59 (pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e katër presje pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.
  - Nuk ka plotesuar kriteret e vecanta sipas pikes 2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet sipas kerkeses se DST.
  3. “Signs & Road Safety Solutions & ALKO-IMPEX General Construction & ALB TIEFBAU” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  - Formulari përmbledhës i Vetëdeklarimit, sipas Shtojces 8 : nuk është plotësuar sipas kritereve të DST nga bashkimi I operatoreve ( janë të paplotësuara disa rubrika)
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 36 datë 23 Mars 2022
  Cancellation of Procurement
  Appeals and Decisions of the PPA

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data