Open Procurement Albania

“Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6)

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6)

Autoriteti Rrugor Shqiptar, permes njoftimit te publikuar ne Buletinin Nr. 135 datë 3 Tetor 2022 , ka njoftuar per modifikimin e kontrates.

Ky modifikim eshte bere i nevojshem per shkak te rrethanave te paparashikueshme nga AK dhe qe nuk ndryshojne ne thelb natyren e kontrates se prokurimit me objekt “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” ( Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6).
(Situata sipas parashikimeve të Nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Bazuar në Nenin 127 “Modifikim Kontrate”, të Ligjit 162/2020, pika 1 /c “Kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga Autoriteti Kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike”, si dhe Nenit 26 “Modifikim Kontrate”, të kontratës bazë.)

Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve.
I. Rishikimin e projekt-preventivit për shkak të disa ndryshimeve të konstatuara gjatë zbatimit të kontratave të ndërtimit.
II. Spostimi i Konstruksionit Metalik Portal (Gantry).
III. Rishikimi i pozicionit dhe tipit të Guardrail H2Ë4 në kuadër të përmirësimit të projektit.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 220.000.001 (dyqind e njëzet milione një) Lekë pa përfshirë vlerën e TVSH-së
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 262,743,026 (dyqind e gjashtëdhjetë e dy milion e shtatëqind e dyzet e tre mijë e njëzet e gjashtë) Lekë pa përfshirë vlerën e TVSH-së
Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 3.5 muaj
Afati i ri (nëse është rasti): 4.5 muaj
Nr. Reference REF-08251-10-14-2021
Vlera / Fondi Limit 281 619 729,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 15-10-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 01-11-2021
Data e mbajtjes se tenderit 01-11-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1. JUBICA
2. I.D.K - KONSTRUKSION
3. R. S. & M & SI.SI-AL sh.p.k
4. HASTOÇI
5. 2 T
6. Signs & Road Safety Solutions & ALKO-IMPEX General Construction & ALB TIEFBAU
Operator Ekonomik Kontraktues
 • JUBICA. SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 220 000 001,00
  Data e shpalljes se fituesit 09-02-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 264 000 001
  Data e lidhjes se kontrates 09-03-2022
  Kohezgjatja e kontrates 8 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa. Vendimi Nr.115/2022, datë 31/01/2022 i Komisionit të Prokurimit
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “HASTOÇI” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar kriteret e vecanta sipas pikës 2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet sipas kerkeses se DST.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e vecanta sipas pikës 2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë: 1 (një) punonjes që të disponojë certifikatë si “ Auditues/ Insepktues i Sigurisë Rrugore (auditin e sigurisë rrugore dhe menaxhimin e pikave të zeza)” lëshuar nga Institucionet Kompetente Shtetërore në përputhje me klauzolat e Direktivës 2008/96/EC ose ekuivalente.
  2. “2 T” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës sipas Shtojcës 3. Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 5,632,394.59 (pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e katër presje pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.
  - Nuk ka plotesuar kriteret e vecanta sipas pikes 2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet sipas kerkeses se DST.
  3. “Signs & Road Safety Solutions & ALKO-IMPEX General Construction & ALB TIEFBAU” SHPK, për këto arsye:
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  - Formulari përmbledhës i Vetëdeklarimit, sipas Shtojces 8 : nuk është plotësuar sipas kritereve të DST nga bashkimi I operatoreve ( janë të paplotësuara disa rubrika)
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per JUBICA. SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per JUBICA. SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per JUBICA. SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per JUBICA. SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 36 datë 23 Mars 2022
  Anulimi i Tenderit
  Apelime dhe Vendime te KPP
  Njoftimi i modifikimit te kontrates

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data