Open Procurement Albania

“Rehabilitim i rrugës së ish repartit ushtarak për në aeroportin e Rinasit”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Rehabilitim i rrugës së ish repartit ushtarak për në aeroportin e Rinasit”
Reference No. REF-31014-05-27-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 33 324 063,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-05-2022
Last date of Submitted Documents 15-06-2022
Tender Held Date 15-06-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1. “A.L-ASFALT”
2. “BAMI”
3. BOE “PEPA GROUP” & “NIKA”
4. BOE “S.M.O.UNION” & “ZENIT&CO”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Bami SHPK
 • The winning bid ALL without vat 32 873 500,00
  Bidder Announcement date 05-07-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 39448200
  Contract date 14-07-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 Muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. OE “A.L-ASFALT” per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5:
  2.3.5 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi eshte i deklaruara në një objekt tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarte të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.9:
  2.3.9 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarte të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”

  2. BOE “PEPA GROUP” & “NIKA” per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5:
  2.3.5 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi eshte i deklaruara në një objekt tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarte të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese.

  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.9:
  2.3.9 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST.
  Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara në një objekt tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarte të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues”

  3. BOE “S.M.O.UNION” & “ZENIT&CO” per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 1 :
  1. Ofertuesi duhet të paraqesë:
  a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
  Nga Operatori “Zenit & Co” nuk eshte paraqitur formulari permbledhes i vetedeklarimit.
  - Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4:
  2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht 30 (tridhjetë) persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve për periudhën Nëntor 2021 - Prill 2022, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.6:
  2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:
  1 (një) Inxhinier Ndërtimi, 1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet, 1 (një) Inxhinier Mekanik, 1 (një) Inxhinier Elektrik
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Bami SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 102 datë 25 Korrik 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data