Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos
Reference No. REF-35618-07-06-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34 351 306,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-07-2022
Last date of Submitted Documents 22-07-2022
Tender Held Date 22-07-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1. BOE DON JURGE & NDERTIMI shpk
2. “SHKELQIMI 07” sh.p.k
3. BOE MF INVEST GROUP & MANE/S
4. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN
5. B93 II
6. G.P.G. COMPANY SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • G.P.G.COMPANY
 • The winning bid ALL without vat 32 438 364,00
  Bidder Announcement date 16-08-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 38926037
  Contract date 14-09-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE DON JURGE & NDERTIMI shpk , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet (jo më e vogël se vlera e fondit limit).
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesa te DST. Njeri nga ing te deklaruar per kete procedure, eshte deklaruar dhe ne formularin e vetëdeklarimit te nje operatori tjeter pjesëmarres ne kete procedure, kjo ne kundershtim me kushtet e pergjithshme dhe te vecanta te DST, si edhe me deklaraten mbi angazhimin e stafit ne kontrata te tjera.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5. Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kerkesave te DST .Nga BOE nuk eshte paraqitur - 1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet.

  2. “SHKELQIMI 07” sh.p.k , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5. Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kerkesa te DST.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.4.2 Grafiku (rehabilitimi i punimeve). Nga Operatori Ekonomik nuk eshte paraqitur Grafiku (rehabilitimi i punimeve).

  3. BOE MF INVEST GROUP & MANE/S , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomikë nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesave te DST dhe 2.3.5. Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kërkesave të DST. Nga BOE ka mospërputhje të stafit të deklaruar për këtë procedurë.
  -Nuk ka plotësuar Kushtet e Përgjithshme të Përzgjedhjes / Kualifikimit, konkretisht: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit. Nga BOE kjo përqindje nuk është pasqyruar saktë në ofertë.

  4. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN, per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit - Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Formulari Permbledhes i Vetedeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
  - Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.
  Gjithashtu, Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 i paraqitur nga Operatori Ekonomik nuk është plotësuar saktë. Në të vihen re gabime në stafin e paraqitur.

  5. B93 II , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesave te DST Njeri nga ing te deklaruar per kete procedure, eshte deklaruar dhe ne formularin e vetëdeklarimit te nje operatori tjeter pjesëmarres ne kete procedure, kjo, ne kundershtim me kushtet e pergjithshme dhe te vecanta te DST, si edhe me deklaraten mbi angazhimin e stafit ne kontrata te tjera.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e kerkuara ne DST. Nga Operatori Ekonomik mjete te disponueshme per realizimin e kesaj kontrate ne kete procedure prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër ne proces ndertimi pranë Autoritetit Kontraktor, kjo, ne kundershtim me DST ne te cilat percaktohet se: *Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, apo të deklaruara ne procedura te shpallura fituese.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Constructive Report
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 131 datë 26 Shtator 2022
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data