Open Procurement Albania

Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoritet Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Institucioni Prokurues Autoriteti Rrugor Shqiptar
Objekti i Tenderit Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos
Nr. Reference REF-35618-07-06-2022
Vlera / Fondi Limit 34 351 306,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 07-07-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 22-07-2022
Data e mbajtjes se tenderit 22-07-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1. BOE DON JURGE & NDERTIMI shpk
2. “SHKELQIMI 07” sh.p.k
3. BOE MF INVEST GROUP & MANE/S
4. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN
5. B93 II
6. G.P.G. COMPANY SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • G.P.G.COMPANY
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 32 438 364,00
  Data e shpalljes se fituesit 16-08-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 38926037
  Data e lidhjes se kontrates 14-09-2022
  Kohezgjatja e kontrates 30 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE DON JURGE & NDERTIMI shpk , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet (jo më e vogël se vlera e fondit limit).
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesa te DST. Njeri nga ing te deklaruar per kete procedure, eshte deklaruar dhe ne formularin e vetëdeklarimit te nje operatori tjeter pjesëmarres ne kete procedure, kjo ne kundershtim me kushtet e pergjithshme dhe te vecanta te DST, si edhe me deklaraten mbi angazhimin e stafit ne kontrata te tjera.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5. Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kerkesave te DST .Nga BOE nuk eshte paraqitur - 1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet.

  2. “SHKELQIMI 07” sh.p.k , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5. Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kerkesa te DST.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.4.2 Grafiku (rehabilitimi i punimeve). Nga Operatori Ekonomik nuk eshte paraqitur Grafiku (rehabilitimi i punimeve).

  3. BOE MF INVEST GROUP & MANE/S , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, ose
  b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomikë nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesave te DST dhe 2.3.5. Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kërkesave të DST. Nga BOE ka mospërputhje të stafit të deklaruar për këtë procedurë.
  -Nuk ka plotësuar Kushtet e Përgjithshme të Përzgjedhjes / Kualifikimit, konkretisht: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit. Nga BOE kjo përqindje nuk është pasqyruar saktë në ofertë.

  4. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN, per arsye:
  Nuk ka plotësuar Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit - Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Formulari Permbledhes i Vetedeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
  - Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.
  Gjithashtu, Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 i paraqitur nga Operatori Ekonomik nuk është plotësuar saktë. Në të vihen re gabime në stafin e paraqitur.

  5. B93 II , per arsye:
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesave te DST Njeri nga ing te deklaruar per kete procedure, eshte deklaruar dhe ne formularin e vetëdeklarimit te nje operatori tjeter pjesëmarres ne kete procedure, kjo, ne kundershtim me kushtet e pergjithshme dhe te vecanta te DST, si edhe me deklaraten mbi angazhimin e stafit ne kontrata te tjera.
  -Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e kerkuara ne DST. Nga Operatori Ekonomik mjete te disponueshme per realizimin e kesaj kontrate ne kete procedure prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër ne proces ndertimi pranë Autoritetit Kontraktor, kjo, ne kundershtim me DST ne te cilat percaktohet se: *Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, apo të deklaruara ne procedura te shpallura fituese.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G.COMPANY viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 131 datë 26 Shtator 2022
  Anulimi i Tenderit

  MBESHTETES
  logo_amb_suedeze.png

  Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data