Open Procurement Albania

Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpateve në Plani i Bardhë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpateve në Plani i Bardhë
Reference No. REF-42844-09-21-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 170 234 457,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 22-09-2022
Last date of Submitted Documents 24-10-2022
Tender Held Date 24-10-2022
No. of Bidders 6
Bidders 1. 2T
2. BOE “CURRI” & “BE - IS SH.P.K” & ERGI
3. GJOKA KONSTRUKSION
4. KUPA
5. PE-VLA-KU
6. BOE “SELAMI” SHPK & “COMPANY RIVIERA 2008” & “GARDEN LINE”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SELAMI SHPK - COMPANY RIVIERA 2008 - GARDEN LINE
 • The winning bid ALL without vat 1 146 500 000,00
  Bidder Announcement date 09-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1375800000
  Contract date 25-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 18 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.2T” SHPK, per arsye:
  -nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të kërkuara në DST, konkretisht:
  -nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.
  -2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Punët e ngjashme të paraqitura nga OE që nuk përmbajnë natyrë të ngjashme me procedurën që prokurohet nuk janë marrë në konsideratë. OE nuk plotëson vlerën e kërkuar për këtë kriter.
  - Nuk ka plotesuar piken 2.3.3 ku operatori ekonomik duhet të disponojë licencë projektimi ose të kontraktojë me një shoqëri projektuese të licencuar sipas rregullores së miratuar me VKM nr. 943, datë 28/12/2016 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”.
  - Nuk ka plotesuar piken 2.3.9 ku operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e nevojshme per realizimin e punes.

  2.BOE BE - IS SH.P.K + CURRI + ERGI, per arsye:
  -nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht:
  -2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
  Punët e ngjashme të paraqitura nga BOE që nuk përbëjnë në natyrë të ngjashme me procedurën që prokurohet nuk janë marrë në konsideratë.
  -BOE ka mjetet e angazhuara në kontrata në zbatim me ARRSH.

  3.GJOKA KONSTRUKSION, per arsye:
  -nuk ka arritur të paraqesë asnjë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST.Konkretisht:
  -nuk ka paraqiturSigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.
  -2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë licencë projektimi ose të kontraktojë me një shoqëri projektuese të licencuar sipas rregullores së miratuar me VKM nr. 943, datë 28/12/2016 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”. Licenca e projektimit duhet të ketë kategoritë si më poshtë:
  OE “GJOKA” - nuk ka kontratë bashkëpunimi me OE “GEOPORTAL” OE “GEOPORTAL” nuk plotëson pikat e licencës
  9. STUDIM GJEOLOGO-INXHINIERIK - HIDROGJEOLOGJIK (Studim / vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët).
  12. STUDIME TË SIZMOLOGJISË INXHINIERIKE (a- Studime / vlerësime të sizmologjisë inxhinierike për klasifikimin gjeosizmik të trojeve)
  -2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet disponoje punonjës të specializuar / kualifikuar si më poshtë:
  1 (një) punonjës i pajisur me certifikatë “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”, e cila të jetë e lëshuar nga shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë - nuk ka te deklaruar .
  •Nuk ka paraqitur:
  Metodologji punimesh
  Organizimi i kompanisë
  Propozim ndikimi në mjedis
  -OE ka mjetet dhe stafin e angazhuar me kontrata në zbatim me ARRSH.

  4.KUPA SHPK, per arsye:
  - nuk ka arritur të paraqesë asnjë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST.Konkretishte:<,br/> - nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.
  - 2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet (jo më e vogël se vlera e fondit limit).Vlera e xhiros për të paktën 1 nga 3 vitet e periudhës së kërkuar nuk plotëson këtë kriter.
  -2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme Punët e ngjashme të paraqitura nga OE nuk kanë vlerën e kërkuar në këtë kriter.
  -2.3.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Shqyrtimi i licencave do të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara sa më sipër. Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme: NP-12-F (Punime të inxhinierisë mjedisore) ka në licencë NP-12-D
  NS-9-C (Punime strukturore speciale) ka në licencë NS-9-A
  -2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë licencë projektimi ose të kontraktojë me një shoqëri projektuese të licencuar sipas rregullores së miratuar me VKM nr. 943, datë 28/12/2016 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim” Nuk ka paraqitur licencë në fushën e projektimit.
  -2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht 250 (dyqind e pesëdhjetë) persona. OE “KUPA” ka paraqitur 80 punonjës, nuk e plotëson këtë kriter.
  -2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë.Stafi i paraqitur nga OE nuk është i plotë, pasi nuk ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Gjeolog / Gjeoteknik. -2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë).
  2 (dy) Inxhinierë Ndërtimi -OE ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Ndërtimi
  1 (një) Inxhinier Hidroteknik- OE nuk ka paraqitur
  -2.3.9 Operatori ekonomik “KUPA”, nuk ka te disponueshme te gjithamjetet dhe pajisjet për realizimin e kontratës.
  -2.4.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakord me mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues).
  • OE nuk ka paraqitur deklaratë
  • OE nuk ka paraqitur deklaratë për mjetet e angazhuara; stafi i angazhuar
  • OE nuk ka paraqitur: Metodologji punimesh, organizimi i kompanisë, propozim ndikimi në mjedis.

  5.PE-VLA-KU SHPK, per arsye:
  nuk ka arritur të paraqesë asnjë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST.
  - nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3.
  -2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë licencë projektimi ose të kontraktojë me një shoqëri projektuese të licencuar sipas rregullores së miratuar me VKM nr. 943, datë 28/12/2016 “Për kriteret dheprocedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”. Licenca e projektimit duhet të ketë kategoritë si më poshtë: OE nuk ka paraqitur pika të licencës në projektim.
  -2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë fuqi punëtore minimalisht 250 (dyqind e pesëdhjetë) persona. OE ka deklaruar një numër punonjësish më të vogël se ai i përcaktuar në kriter.
  -2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:
  OE nuk ka paraqitur:
  -1 (një) Inxhinier Mjedisi
  - 1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet
  -2.3.9 Operatori ekonomik PE-VLA-KU SHPK, nuk ka te disponueshme te gjithamjetet dhe pajisjet për realizimin e kontratës.
  - Nuk ka plotesuar piken 2.4.2 pra nuk ka paraqitur Grafikun e punimeve.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for SELAMI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SELAMI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SELAMI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SELAMI SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for COMPANY RIVIERA 2008 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for COMPANY RIVIERA 2008 viti 2014
  Monitor treasury transaction for COMPANY RIVIERA 2008 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for COMPANY RIVIERA 2008 viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2014
  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GARDEN LINE viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 167 datë 5 Dhjetor 2022
  Cancellation of Procurement
  Terms of Reference
  Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim "

  SUPPORTERS

  Here you can have your ADVERTISEMENT

  Contact at [email protected]

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data