Open Procurement Albania

Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Kukës-U.Zapotit, Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge Domaj-Draj/Rec (Kufi me Peshkopinë) 71.64 km

Procuring Authority / Buyer Shkodra North Region Directorate
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder
Tender object Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "Kukës-U.Zapotit, Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge Domaj-Draj/Rec (Kufi me Peshkopinë) 71.64 km
Reference No. REF-73204-06-04-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 130 853 729,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date
Last date of Submitted Documents 28-06-2018
Tender Held Date 28-06-2018
No. of Bidders 6
Bidders Alb Shpresa SHPK & “Curri SHPK
Florida SHPK
Jubica SHPK
Marsi SHPK & Armemil SHPK & Arbotec SHPK
Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company SHPK & Oruçi SHPK
Adem Pojani SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • JUBICA. SHPK
 • The winning bid ALL without vat 113 700 000,00
  Bidder Announcement date 26-07-2018
  Award and Contract Amount ALL with VAT 136440000
  Contract date 30-07-2018
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Adem Pojani :
  Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikimit, pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument në sistem.

  2. “Bashkimi i operatoreve ekonomik“Marsi” Shpk &”Armemil” Shpk &”Arbotec” Shpk :
  - Preventivi i dorëzuar ne formularin e ofertes është plotësuar gabim.Pas korigjimit te ofertes vlera rezulton nga 122,915,830 lekë e paraqitur dhe e dorezuar nga ju si oferte, behet 127,428,649 lekë ose ndyshimi eshte 3,67 %. Per kete arsye oferta eshte e pa vlefshme.

  3. “Bashkimi i operatoreve ekonomik “Rruge Sinjalistike Mirembajt je & Hidro Company” shpk & “Oruçi” shpk :
  - Nuk plotesoni kushtet per kualifikim pasi Licenses nr NZ 3124/6 , date 21.09.2009 i shoqerise "ORUCI’' sh.p.k, drejtuesit teknik Agim Elezi, Artan Sinaj dhe Vladimir Spahiu nuk janë të siguruar ne listëpagesat e paraqitura;
  - Në kontraten nr.3255 , date 02.07.2018 per furnizimin me asfaltobeton me shoqerine "VEGA"sh.p.k nuk është specifikuar objekti i prokurimit, nuk ka QKL , as dokumenta pronesie, dhe as leje mjedisore ne kundershtim me kriteret per kualifikim.
  - Ne kontraten e qerase nr.3254, date 02.07.2018 per Autobetonieren me targe AA385 MX, nuk ka te specifikuar objektin e prokurimit.
  - Bilancet kontabel te viteve 2016, 2017 te shoqerise "ORUCI" nuk jane te audituara nga ekspertet kontabel.
  - Akt marrveshja nr.1464 REP, Nr.947/1 Kol, date 02.07.2018 ku shenohet ndarja: “RSM COMPANY” me 80% dhe “ORUCI” me 20% , ndarja e makinerive nuk eshte bere sipas perqindjes se kontrates se bashkpunimit apo akt marrveshjes,konkretisht borepastrueset jane te gjitha te shoqerise "ORUCI" e cila ka marre per siper vetem 20% te punimeve dhe sherbimeve te preventivit .
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for JUBICA. SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder REF-73204-06-04-2018
  Announcement of Procurement Nr.23 - Dt.11-06-2018
  Bidder Announcement Nr.30 - Dt.30-07-2018
  Signing of the Contract Nr.32 - Dt.13-08-2018
  Cancellation of Procurement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data