Open Procurement Albania

Sherbim Hotelerie dhe Lavanderie per Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan dhe qendrat ne varesi

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Psychiatric Hospital of Elbasan
Tenderer Institution Psychiatric Hospital of Elbasan
Tender object Sherbim Hotelerie dhe Lavanderie per Spitalin Psikiatrik Sadik Dinçi Elbasan dhe qendrat ne varesi
Reference No. REF-65026-07-10-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 158 867 976,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 13-07-2020
Last date of Submitted Documents 05-08-2020
Tender Held Date 05-08-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1. Univers Servis shpk
2. Wash Centre
3. Sanitary Cleaning
4. DEVIS shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Devis SHPK
 • The winning bid ALL without vat 157 720 915,00
  Bidder Announcement date 27-10-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 48 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesa nr.392 Prot datë 05.10.2020 e operatorit Ekonomik Sanitary Cleaning ka marrë përgjigje në datë 09.10.2020.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. Univers Servis shpk :
  Ka paraqitur vetem formularin e ofertes ekonomike
  Dokumentacioni administrativ-ligjor-kualifikues i paraqitur nga operatori ekomomike, “Univers Servis” shpk” nuk eshte i plote dhe nuk perputhet plotesisht me kerkesat e Kritereve te Pergjithshme te Kualifikimit dhe Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit si dhe ka paraqitur vetem oferten ekonomike.

  2.WASH Centre shpk :
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike

  3.Sanitary Cleaning :
  - Në kriteret e vedosura ne dokumentet Standarte te tenderit ne piken 3.2.4 Operatori ekonomik ofertues nuk ploteson kriterin e vendosur në dokumentat standarte të tenderit kriteret e veçanta te kualifikimit pika3.2.4 pasi duhej te vertetonte se nuk është debitor per shlyerjen e detyrimeve per taksat vendore te vitit 2020.
  - Operatori Ekonomik nuk ploteson Ne piken 3.3.f te DST Kapaciteti Teknik dhe Profesional makineritë e nevojshme per kryerjen e shërbimit sipas kërkesave të vendosura në dokumentat standarte të tenderit.
  - Operatori Ekonomik Sanitary Cleaning nuk plotëson kriterin e kapacitetin teknik dhe profesional pika 3 lidhur me disponimin e një objekti me sipërfaqe minimum 200m2 Dokumentacioni administrativ-ligjor-kualifikues i paraqitur nga operatori ekomomik, “Sanitary Cleaning” shpk” nuk eshte i plote dhe nuk perputhet plotesisht me kerkesat e Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Devis SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Spitali Psikiatrik Elbasan REF-65026-07-10-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini Nr. 94 datë 2 Nëntor 2020
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.