Open Procurement Albania

Rikonstruksionin e Pediatrisë Infektive në QSUT

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Rikonstruksionin e Pediatrisë Infektive në QSUT.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (fond në dispozicion nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale)
Reference No. REF-65806-07-16-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 34 187 187,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-07-2020
Last date of Submitted Documents 24-08-2020
Tender Held Date 24-08-2020
No. of Bidders 14
Bidders 1. “ELDA-VL” Shpk,
2. “Midea Albania” Shpk
3. “EURONDERTIMI 2000” Shpk
4. “INA” Shpk,
5. “LIQENI VII”, & “KUPA” Shpk
6. “KEVIN CONSTRUKSION” Shpk
7. “RAFIN COMPANY” Shpk
8. “R&T” Shpk,
9. BOE “S.A.G” Shpk, & “KRONOS KONSTRUKSION” Shpk
10. “C O L O M B O” Shpk,
11. “BE-IS” Shpk
12. BOE “J O G I” Shpk, & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” Shpk,
13. “K A C D E D J A” Shpk,
14. “LEON KONSTRUKSION” Shpk,
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • KEVIN CONSTRUKSION SHPK
 • The winning bid ALL without vat 22 199 071,00
  Bidder Announcement date 23-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 (tre) muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka patur ankese nga OE pjesemarres “Kevin Construksion” Shpk, protokolluar ne QSUNT me nr. 2894 prot., datë 21.09.2020, pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje OE me shkresen nr. 2894/3 prot, date 25.09.2020, si dhe ankese nga OE pjesemarres “Rafin Company” Shpk, protokolluar ne QSUNT me nr. 2893 prot., datë 21.09.2020, pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje OE me shkresen nr. 2893/2 prot, date 25.09.2020.

  Kunder vendimarrjes se AK per mospranimin e ankeses se tij, OE “Kevin Construksion” Shpk i eshte drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik, ku ky i fundit me vendimin nr.480/ 2020 prot, datë 29.10.2020, protokolluar në QSUNT me Nr. 2894/4, datë 04.11.2020, i cili ka vendosur te pranoje ankesen e paraqitur nga OE “Kevin Construksion” Shpk per kete procedure prokurimi.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “ELDA-VL” Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë te dokumentacioni sipas kritereve të DST.

  2. “Midea Albania” Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë te dokumentacioni sipas kritereve të DST.

  3. “EURONDERTIMI 2000” Shpk:
  Nga verifikimi i dokumentave në preventivin e punimeve të ofertuar nga Shoqëria EURONDERTIMI 2000 rezulton se Vlera pa TVSH e punimeve nuk është e saktë.
  Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikoi preventivin e punimeve dhe rezulton se gabimi është me i madh se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar nga ky operator.
  Operatori Ekonomik EURONDERTIMI 2000 nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.10.

  4. “INA” Shpk,
  Ne zbatim te vendimit te KPP-se Nr.480/ 2020 Prot, datë 29.10.2020, protokolluar në QSUNT me Nr. 2894/4, datë 04.11.2020, I cili ka vendosur skualifikimin e operatorit ekonomk “INA” Shpk sipas argumenteve te pasqyruara ne kete vendim.

  5. “LIQENI VII”, & “KUPA” Shpk, :
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik LIQENI VII dhe KUPA nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.7 kapacitetin teknik.
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik LIQENI VII dhe KUPA nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.10 kapacitetin teknik.
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik LIQENI VII dhe KUPA nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.11 kapacitetin teknik.

  6. “RAFIN COMPANY” Shpk:
  Operatori Ekonomik RAFIN COMPANY nuk plotëson kriterin e vendosur ne pikën 2.3.7 kapacitetin teknik.
  Operatori Ekonomik RAFIN COMPANY nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.10 kapacitetin teknik.

  7. “S.A.G” Shpk, & “KRONOS KONSTRUKSION” Shpk
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik S.A.G dhe KRONOS KONSTRUKSION nuk plotësojnë kapacitetin teknik konform kontratës së bashkëpunimit .

  8. “C O L O M B O” Shpk, :
  Nga verifikimi i dokumentave në preventivin e punimeve rezulton se zëri Paisjet Hidrosanitare eshtë mbledhur edhe te Punime Ndërtimi Rifinitura edhe të zëri Paisje Hidrosanitare. Komisioni i vlerësimit të ofertave bëri korrigjimet përkatëse konform preventivit dhe rezultoi se gabimi eshtë më i madh se 2% e vleres së ofertës ekonomike të ofruar nga ky operator.

  9. “J O G I” Shpk, & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” Shpk,
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomik JOGI dhe ERAL CONSTRUCTION COMPANY nuk plotëson pikën 2.2 kapacitetin ekonomik dhe financiar.
  Bashkimi i operatorëve ekonomik JOGI & ERAL CONSTRUCTION COMPANY nuk plotëson kriterin e këruar në pikën 2.3.3.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  KPP Decision
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini Nr. 105 datë 23 Nëntor 2020
  Signing of the Contract