Open Procurement Albania

Rikonstruksionin e Pediatrisë Infektive në QSUT

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Rikonstruksionin e Pediatrisë Infektive në QSUT.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit (fond në dispozicion nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale)
Nr. Reference REF-65806-07-16-2020
Vlera / Fondi Limit 34 187 187,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-07-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 24-08-2020
Data e mbajtjes se tenderit 24-08-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 14
Operatore Konkurues 1. “ELDA-VL” Shpk,
2. “Midea Albania” Shpk
3. “EURONDERTIMI 2000” Shpk
4. “INA” Shpk,
5. “LIQENI VII”, & “KUPA” Shpk
6. “KEVIN CONSTRUKSION” Shpk
7. “RAFIN COMPANY” Shpk
8. “R&T” Shpk,
9. BOE “S.A.G” Shpk, & “KRONOS KONSTRUKSION” Shpk
10. “C O L O M B O” Shpk,
11. “BE-IS” Shpk
12. BOE “J O G I” Shpk, & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” Shpk,
13. “K A C D E D J A” Shpk,
14. “LEON KONSTRUKSION” Shpk,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KEVIN CONSTRUKSION SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 22 199 071,00
  Data e shpalljes se fituesit 23-11-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 3 (tre) muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka patur ankese nga OE pjesemarres “Kevin Construksion” Shpk, protokolluar ne QSUNT me nr. 2894 prot., datë 21.09.2020, pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje OE me shkresen nr. 2894/3 prot, date 25.09.2020, si dhe ankese nga OE pjesemarres “Rafin Company” Shpk, protokolluar ne QSUNT me nr. 2893 prot., datë 21.09.2020, pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje OE me shkresen nr. 2893/2 prot, date 25.09.2020.

  Kunder vendimarrjes se AK per mospranimin e ankeses se tij, OE “Kevin Construksion” Shpk i eshte drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik, ku ky i fundit me vendimin nr.480/ 2020 prot, datë 29.10.2020, protokolluar në QSUNT me Nr. 2894/4, datë 04.11.2020, i cili ka vendosur te pranoje ankesen e paraqitur nga OE “Kevin Construksion” Shpk per kete procedure prokurimi.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “ELDA-VL” Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë te dokumentacioni sipas kritereve të DST.

  2. “Midea Albania” Shpk
  Nuk ka paraqitur ofertë te dokumentacioni sipas kritereve të DST.

  3. “EURONDERTIMI 2000” Shpk:
  Nga verifikimi i dokumentave në preventivin e punimeve të ofertuar nga Shoqëria EURONDERTIMI 2000 rezulton se Vlera pa TVSH e punimeve nuk është e saktë.
  Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikoi preventivin e punimeve dhe rezulton se gabimi është me i madh se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar nga ky operator.
  Operatori Ekonomik EURONDERTIMI 2000 nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.10.

  4. “INA” Shpk,
  Ne zbatim te vendimit te KPP-se Nr.480/ 2020 Prot, datë 29.10.2020, protokolluar në QSUNT me Nr. 2894/4, datë 04.11.2020, I cili ka vendosur skualifikimin e operatorit ekonomk “INA” Shpk sipas argumenteve te pasqyruara ne kete vendim.

  5. “LIQENI VII”, & “KUPA” Shpk, :
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik LIQENI VII dhe KUPA nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.7 kapacitetin teknik.
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik LIQENI VII dhe KUPA nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.10 kapacitetin teknik.
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik LIQENI VII dhe KUPA nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.11 kapacitetin teknik.

  6. “RAFIN COMPANY” Shpk:
  Operatori Ekonomik RAFIN COMPANY nuk plotëson kriterin e vendosur ne pikën 2.3.7 kapacitetin teknik.
  Operatori Ekonomik RAFIN COMPANY nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.10 kapacitetin teknik.

  7. “S.A.G” Shpk, & “KRONOS KONSTRUKSION” Shpk
  Bashkimi i Operatorëve Ekonomik S.A.G dhe KRONOS KONSTRUKSION nuk plotësojnë kapacitetin teknik konform kontratës së bashkëpunimit .

  8. “C O L O M B O” Shpk, :
  Nga verifikimi i dokumentave në preventivin e punimeve rezulton se zëri Paisjet Hidrosanitare eshtë mbledhur edhe te Punime Ndërtimi Rifinitura edhe të zëri Paisje Hidrosanitare. Komisioni i vlerësimit të ofertave bëri korrigjimet përkatëse konform preventivit dhe rezultoi se gabimi eshtë më i madh se 2% e vleres së ofertës ekonomike të ofruar nga ky operator.

  9. “J O G I” Shpk, & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” Shpk,
  Bashkimi i Operatoreve Ekonomik JOGI dhe ERAL CONSTRUCTION COMPANY nuk plotëson pikën 2.2 kapacitetin ekonomik dhe financiar.
  Bashkimi i operatorëve ekonomik JOGI & ERAL CONSTRUCTION COMPANY nuk plotëson kriterin e këruar në pikën 2.3.3.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Vendim KPP
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 105 datë 23 Nëntor 2020
  Lidhja e Kontrates