Open Procurement Albania

“Blerje Mjete mbrojtese personale per perballimin e Situates Covid-19 për Spitalin Rajonal Durrës ”

Contracted Institution Regional Hospital of Durrës
Tenderer Institution Regional Hospital of Durrës
Tender object “Blerje Mjete mbrojtese personale per perballimin e Situates Covid-19 për Spitalin Rajonal Durrës ”
Reference No. REF-83111-12-24-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 015 000,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Cancelled Procurement
Tender Publication Date 28-12-2020
Last date of Submitted Documents 07-01-2021
Tender Held Date 07-01-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. “Aquarius Medical”
2. Captain Din” Sh.p.k dhe “Gentian Horieti”
3.Trimed” Sh.p.k
4. “Fedos” Sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Aquarius Medical
 • The winning bid ALL without vat 2 635 000,00
  Bidder Announcement date 25-01-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 MUAJ
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime.
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1 Te tjera; Si paraqitur ne shtojcen nr. 10 “Sasia dhe Grafiku i lëvrimit “ ne Dokumentat Standarte te Tenderit te procedurës se prokurimit:“Kerkese per Propozim” REF-83111-12-24-2020 me objekt prokurimi “Blerje Mjete mbrojtese personale per perballimin e Situates Covid-19 për Spitalin Rajonal Durrës”, per shkak te perfundimit te prokurimit me objekt “Blerje Artikuj per masa mbrojtese personale (MMP) per perballimin e situates se COVID-19” dhe pas lidhjes se Marreveshjes Kuader me fituesin e dale nga kjo procedure nga Autoriteti Kontraktor Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, bazuar ne shkresen nr. Prot 514 date 28.01.2021, jemi te detyruar te nderpresim vazhdimin e procedures se Prokurimit “Kerkese per Propozim” REF-83111-12-24-2020 me objekt prokurimi “Blerje Mjete mbrojtese personale per perballimin e Situates Covid-19 për Spitalin Rajonal Durrës ”.
  Additions Njoftimi i fituesit eshte bere publik ne date 25-01-2021 ne sistemin elektronik te APP-se .
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 29 datë 1 Mars 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.