Open Procurement Albania

Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e tyre

Contracted Institution
Tenderer Institution
Tender object Blerje pulla kontrolli me elementë sigurie për barna dhe aksesorë për shtypjen e tyre
Reference No. REF-66914-07-27-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 39 480 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 28-07-2020
Last date of Submitted Documents 16-11-2020
Tender Held Date 16-11-2020
No. of Bidders 5
Bidders 1. INPRESS SHPK
2. CETIS D.D SLLOVENIA
3. ADEL CO SHPK
4. ALBDESIGN PSP SHPK
5. DYNAMICX GROUP SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Inpress
 • The winning bid ALL without vat 28 194 000,00
  Bidder Announcement date 02-03-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 33 832 800,00
  Contract date 10-03-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankesa.
  • Operatori Dynamicx Group ka paraqitur prane KPP-se ankese me objekt Modifikimin e dokumentave të procedurës.
  KPP-ja sipas vendimit nr.568/2020 te dates 11.12.2020 vendosi te mos pranoje ankesën.
  • Operatoret Adel Co dhe Albdesign PSP paraqiten ankese me objekt shfuqizimin e vendimit të KVO në lidhje me kualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Inpress”.
  KPP-ja sipas vendimit nr.81/2021 te dates 11.02.2021 vendosi te mos pranoje ankesën.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. CETIS D.D CELJE/SLLOVENIA :
  - Formulari i ofertës nuk ishte në përputhje me Shtojcën 1 të DST, në të cilën ishte kërkuar se : Në çmim do të përfshihen kostot, dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, ngarkimin, shkarkimin, e mallrave deri tek magazina e AK, gjë e cila nuk rezultonte e deklaruar ne formularin e ofertës ekonomike të dorëzuar nga OE.
  - Dokumentet e dorëzuara në rrugë elektronike(deklaratë dt.11.11.2020), me anë të cilës OE kishte deklaruar se kompania Cetis dd Celje/Sllovenia nuk ishte i regjistruar si Operator Ekonomik në Shqipëri, ndërkohë që kishte deklaruar çmimet në monedhën Lek, TVSH në masën 20/% sipas legjislacionit në fuqi në RSH.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM) REF-66914-07-27-2020
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 42 datë 23 Mars 2021
  Vendim K.P.P. 568/2020

  Vendim K.P.P. 81/2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.