Open Procurement Albania

Blerje karburanti për ngrohjen e sallave të leksioneve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

Contracted Institution University of Medicine, Tirana
Tenderer Institution University of Medicine, Tirana
Tender object Blerje karburanti për ngrohjen e sallave të leksioneve të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Shperndarja e fondit limit:
- Fakulteti i Mjekësisë 2,591,800 Leke pa tvsh
- Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike 712,745 Leke pa tvsh .
Reference No. REF-74860-10-12-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 304 545,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 13-10-2020
Last date of Submitted Documents 23-10-2020
Tender Held Date 23-10-2020
No. of Bidders 4
Bidders 1. “A&T ”
2. “RESULI ER”
3. “Toni-Security”
4. “BOLV OIL SHA”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • RESULI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 30% marzh fitimi
  Bidder Announcement date 06-11-2020
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit si mëposhtë:

  1. “A&T ” :
  - Nuk ka plotësuar pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik kriretet e vecanta, raport analiza nuk është sipas standartit të kërkuar në DST.
  - Nuk ka plotësuar pikën 2.3.6 të kapacitetit teknik të kritereve te vecanta të kualifikimit, mungon ADR i shoferit

  2. “BOLV OIL SHA ” :
  - Operatori ekonomik nuk ka plotësuar pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik kriteret e vecanta të kualifikimit. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në pronësi apo me qera Depozita shumice ku për të vërtetuar këtë pikë duhet të jetë pajisur me certifikatë pronësie apo kontratë qeraje, mungon certifikata e pronësisë apo kontrata e qerasë.

  3. “Toni-Security”
  nuk ka sjellë ofertë ekonomike,
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Universiteti i Mjekësisë Tiranë REF-74860-10-12-2020
  Announcement of Procurement Buletini Nr. 89 datë 19 Tetor 2020
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini Nr. 99 datë 9 Nëntor 2020
  Signing of the Contract

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.