Open Procurement Albania

Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Shërbim mirëmbajtje ndërtimore e objekteve në Spitalin COVID-4
Reference No. REF-89470-03-09-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 987 216,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 10-03-2021
Last date of Submitted Documents 23-03-2021
Tender Held Date 23-03-2021
No. of Bidders
Bidders 1) “GRUPPO KONI” SHPK
2) “2N” SHPK
3) “HTM” SHPK
4) “Intelligent Building Solution” dhe “R&T” SHPK
5) “MENI” SHPK
6) “NIKA” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Intelligent Building Solution (I.B.S.) - R & T
 • The winning bid ALL without vat 5 000 000,00
  Bidder Announcement date 08-04-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
  1. “GRUPPO KONI” SHPK
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën dh), pika 1 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik. Referuar Vërtetimit të Debisë datë 30.12.2020 të paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për muajin Dhjetor 2020 dhe Janar 2021.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikat 1,2,3 seksioni 2.1 “Për kapacitetin ligjor/profesional” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatat ISO 9001 ose ekuivalente, ISO 18001/ISO45001 ose ekuivalente dhe ISO 14001 ose ekuivalente.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 1 seksioni 2.3 “Për kapacitetin teknik” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Shërbime të mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën prej minimalisht 40% të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 2 seksioni 2.3 “Për kapacitetin teknik” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të provojë se disponon të gjitha kategoritë e kërkuara në Liçencën profesione të shoqerisë. Operatorit ekonomik i mungon kategoria NS 14-A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 4 seksioni 2.3 “Për kapacitetin teknik” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë dokumenta sipas së cilave të provojë se ka të punësuar me kohë të plotë në stafin e tij teknik për periudhën Dhjetor 2020 - Shkurt 2021, Drejtuesit Teknikë me profesionet Inxhinier ndërtimi dhe inxhinier elektrik.

  2) “HTM” SHPK :
  Ofertuesi nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kërkuara në DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-89470-03-09-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.