Open Procurement Albania

Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 3 “Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale"

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution
Tender object Blerje materiale të ndryshme për pastrim (e ndarë në 3 Lote, përfshirë artikujt kundër COVID-19) - Loti 3 “Blerje materiale të nevojshme për mbrotjen personale"
Reference No. REF-90602-03-19-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 10 296 759,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced Procurement
Tender Publication Date 23-03-2021
Last date of Submitted Documents 15-04-2021
Tender Held Date 15-04-2021
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Sipas kërkesave të autoriteteve kontraktore deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason
  Additions Organi Qendror Blerës, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në emër dhe për llogari të autoriteteve kontraktore si më poshtë:

  1. Komanda Mbështëtëse, Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 2,087,376.78 Lekë (pa TVSH).
  2. Reparti Ushtarak NR.6630 Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 787,797.33 Lekë (pa TVSH).
  3. Komanda e Forcës Tokësore Tiranë me fond të marëveshjes kuadër 1,254,609 Lekë (pa TVSH).
  4. Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit Tiranë, me fond të marëveshjes kuadër 852,987.51 Lekë (pa TVSH).
  5. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit Tiranë, me fond të marëveshjes kuadër 5,313,988.51 Lekë (pa TVSH).
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-90602-03-19-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.