Open Procurement Albania

“Kolaudim për objektin: Rikonstruksion në spitalin Lezhë dhe shtesë për Maternitetin Lezhë , faza e pare- Ndertimi i Maternitetit te Ri ”

Contracted Institution Regional Hospital Directorate of Lezha
Tenderer Institution Regional Hospital Directorate of Lezha
Tender object “Kolaudim për objektin: Rikonstruksion në spitalin Lezhë dhe shtesë për Maternitetin Lezhë , faza e pare- Ndertimi i Maternitetit te Ri ”
Reference No. REF-94845-05-07-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 211 761,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 10-05-2021
Last date of Submitted Documents 21-05-2021
Tender Held Date 21-05-2021
No. of Bidders 4
Bidders "TAULANT" SHPK
NET-GROUP
NOVATECH STUDIO
STUDIO SERVICES " K - SA''
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • TAULANT SHPK
 • The winning bid ALL without vat 1 014 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1 216 800,00
  Contract date 14-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 ditë nga perfundimi i punimeve.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. NET-GROUP, për këto arsye:
  - Oferta e paraqitur eshte me ulet se vlera minimale e perllogaritur, bazuar ne VKM nr 354 date 11.05.2016 “Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori ,projektim ,mbikqyrje dhe kolaudim “.
  2. STUDIO SERVICES " K - SA", për këto arsye:
  - nuk ka plotesuar kriteret e Sigurimit te ofertes ne masen 2% parashikuar ne ligjin nr.162/2020 date 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” konform nenit 83, pika 2 , shkronja a, ne e vlerën 24,235.00 (njezete e kater mije e dyqind e tridhjete e pese) leke.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini Nr. 88 datë 7 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini Nr. 99 datë 28 Qershor 2021

  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.