Open Procurement Albania

Loti 10 “Shtreter spitalore”

Contracted Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object Loti 10 “Shtreter spitalore”
Reference No. REF-04485-09-02-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 31 533 866,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-09-2021
Last date of Submitted Documents 05-10-2021
Tender Held Date 05-10-2021
No. of Bidders 12
Bidders 1. “BUNA” Shpk
2. “EUROMED” Shpk
3. “BIOMETRIC ALBANIA” Shpk
4. “MOTO-MANIA” Shpk
5. “MONTAL” Shpk
6. “ERZENI/SH” Shpk
7. “MSE” Shpk
8. “O.E.S DISTRIMED” Shpk
9. “FEDOS” Shpk
10. “T B S 96” Sh.p.k
11. “SAER MEDICAL” Sh.p.k
12. “GAMMA” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Biometric Albania SHPK
 • The winning bid ALL without vat 12 870 000,00
  Bidder Announcement date 09-11-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “BUNA” Shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.
  2. “EUROMED” Shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka dorezuar oferte ekonomike dhe dokumentacionin ligjor.
  3. ERZENI Sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur argumentimin e ofertës anomalisht të ulët në sistem si dhe në mënyrë shkresore.
  4. MOTO MANIA Sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën f, 2.3 Kapaciteti Teknik
  5. MSE Sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën f, 2.3 Kapaciteti Teknik
  6. TBS 96 Sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën f, 2.3 Kapaciteti Teknik
  7. GAMMA sh.p.k, për këto arsye:
  - Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
  - Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, rezulton se per pajisjen e ofertuar nga OE deklarohet vetëm një shtresë pluhuri elektrostatik.
  8. O.E.S DISTRIMED Sh.p.k, për këto arsye:
  - Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
  9. SAER MEDICAL Sh.p.k, për këto arsye:
  - Referuar katalogut te paraqitur nga OE ne permbushje te pikes d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik,konstatohet se specifikimet teknik si mesiper nuk percaktohen ne katalog.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for Biometric Albania SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-04485-09-02-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.