Open Procurement Albania

Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar të Traumës"

Contracted Institution Central Purchasing Agency
Tenderer Institution Trauma University Hospital
Tender object Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Universitar të Traumës"
Reference No. REF-16943-01-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 132 776 585,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 10-01-2022
Last date of Submitted Documents 09-02-2022
Tender Held Date 09-02-2022
No. of Bidders 2
Bidders 1) “DAJTI PARK 2007” SHPK
2) “SORI - AL” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DAJTI PARK 2007
 • The winning bid ALL without vat 102 801 600,00
  Bidder Announcement date 03-03-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas marrëveshjes kuadër.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Ka pasur ankese nga operatori ekonomik “Sori-Al” SHPK me objekt kundërshtimin e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Sori-Al” SHPK, dhe mbi kualifikimin e ofertës se paraqitur nga operatori ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK.

  Eshtë skualifikuar operatori ekonomik:
  - “SORI-AL” SHPK, per arsye:
  - nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ne SPE ka deklaruar vetem 4 (kater) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente) per te cilat ka paraqitur edhe 4 licencat perkatese. Nderkohe qe, nga Ekstrakti i Regjistrit Tregtar te subjektit rezulton se, ky i fundit ka 9 (nente) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente). Pra, Ofertuesi nuk ka deklaruar 5 (pese) vendet e tjera te ushtrimit te aktivitetit (stabilimentet) te cilat nuk rezultojne te jene te pajisura me licencat perkatese per ushtrimin e aktivitetit sipas ligjit nr. 9863 date 28.01.2008 “Per ushqimin”, neni 19.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-16943-01-07-2022
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  KPP Decision
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  SUPPORTERS


  The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.