Open Procurement Albania

Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2022 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Operatori i Sistemit te Transmetimit OST
Procuring Authority / Buyer
Tender object Auditimi nga një shoqëri e pavarur audituese i Pasqyrave Financiare të konsoliduara të OST sh.a. për vitin 2022 sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit
Reference No. REF-44789-10-07-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 250 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 10-10-2022
Last date of Submitted Documents 20-10-2022
Tender Held Date 20-10-2022
No. of Bidders 3
Bidders 1.BOE “Public Accounting Service Union and Trust” sh.p.k. & “Eljona Hoxha” p.f.
2. “Grant Thornton” sh.p.k.
3. “Rajmonda Reveli” p.f.
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GRANT THORNTON
 • The winning bid ALL without vat 1 250 000,00
  Bidder Announcement date 26-10-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 1500000
  Contract date 07-11-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 (tridhjetë ) dite nga hyrja në fuqi e kontratës.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.BOE “Public Accounting Service Union and Trust” sh.p.k. & “Eljona Hoxha” p.f., per arsye:
  • Nuk ka plotësuar në mënyrë të duhur Shtojcën 1 “Formulari i ofertës”, pasi nuk janë shënuar të gjithë anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë pjesëmarrës, por vetëm njëri.
  • Nuk ka përmbushur kriterin 1/b, të Shtojcës 8, pika 2 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” të DST, pasi nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës, sipas kërkesës së nenit 83, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe sipas përcaktimit të pikës 3.1 të Njoftimit të Kontratës, në Dokumentet e Tenderit.
  • Nuk ka përmbushur pikën 2.2.1 të “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur kopje të certifikuara të bilanceve, të nevojshme për të vërtetuar se në të paktën dy bilance të fundit, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.
  • Nuk ka përmbushur pikën 2.3.6 të “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”, pasi nuk ka paraqitur listën e firmave audituese të Bankës Botërore (Eligible audit firms) në të cilën duhet të jetë i përfshirë BOE me statusin Fully Acceptable.

  2.Rajmonda Reveli” p.f., per arsye:
  • Nuk ka paraqitur asnjë dokument të kërkuar në Dokumentet e Tenderit, përfshirë ofertën ekonomike sipas udhëzimeve të DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data