Open Procurement Albania

Loti 2 -Veshje

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer ILLYRIAN GUARD SH.A
Procuring Authority / Buyer
Tender object Loti 2 -Veshje
Reference No. REF-55504-12-29-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 32 806 738,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-12-2022
Last date of Submitted Documents 16-01-2023
Tender Held Date 16-01-2023
No. of Bidders 3
Bidders 1.Enea Masllavica
2.Univers Promotions Sh.P.K
3.Vojsava Zenelaj
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • Vojsava Zenelaj
 • The winning bid ALL without vat 31 981 700,00
  Bidder Announcement date 31-01-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 38378040
  Contract date 16-02-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj nga nënshkrimi
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. Enea Masllavica , per arsye:
  -Nuk ka dorezuar Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit.
  -Nuk ka dorezuar sigurimin e ofertes.
  -Nuk ploteson Kapacitetin ekonomik dhe financiar sepse:
  -Nuk ka dorezuar vleren e xhiros minimale vjetore per vitet financiare 2019, 2020, 2021.
  -Nuk ka paraqitur dëshmi të furnizimeve të mëparshme.
  -Nuk ka deklaruar nëse janë ose jo prodhues të artikujve objekt prokurimi.
  -Nuk ka paraqitur ISO 9001:2015.
  -Nuk ka paraqitur ISO 450001:2018.
  -Nuk ka paraqitur disponueshmerine mbi stafin e kerkuar, konkretisht: nje inxhinier tekstil dhe një stilist/modelist .
  -Nuk ka paraqitur certifikatën OEKO-TEX.
  -Nuk ka paraqitur mostra fizike, as testime zyrtare.
  -Nuk ka paraqitur certifikaten sipas rregullores EU nr. 425/2016.
  -Nuk ka paraqitur deklaratë mbi garancinë e artikujve objekt prokurimi.
  -Nuk ka paraqitur deklaratë mbi dorëzimin e mallrave objekt prokurimi pranë magazinës së AK - Faza: -Kriter i pergjithshem.

  2.Univers Promotions Sh.P.K, per arsye:
  - nuk plotëson kriterin nr. 5 “OE duhet të paraqesin certifikate OEKO-TEX ose ekuivalent, për produktet (të lëshuar në emër të tij ose të prodhuesit)”, sepse:
  • Univers Promotions shpk ka paraqitur në formularin e vetëdeklarimit se do të mbështetet tek Operatori Zona Tex (Seksioni B “Deklaratë”, Lloji i kapacietit për të cilin do të mbështetet operatori teknik, 2.3. Kapaciteti teknik, nënpika 4 ku ka specifikuar “Të paktën një stilist/modelist”
  • Në SPE është dorëzuar një çertifikatë OEKO-TEX, lëshuar në emrin e subjektit “Merketeks Tekstil San”.
  • AK ka kërkuar që çertifikata OEKO-TEX duhet të jetë e lëshuar në emër të operatorit ekonomik kryesor ose të prodhuesit të artikujve.
  • OE Univers ka deklaruar se artikujt do të prodhohen nga Zona Tex.
  • OEKO TEX duhet të ishte e lëshuar ose në emrin e Univers Promotions, ose në emrin e Zona TEX.
  • Merketeks Tekstil nuk është as OE kryesor, as operator prodhues i artikujve.
  Operatori ekonomik nuk plotëson kriterin nr. 7.
  -Dokumenti i dorëzuar konsiston në Deklaratë të firmosur nga vetë prodhuesi Zona Tex, ndërkohë AK ka kërkuar “Çertifikatë të lëshuar sipas rregullores së miratuar të BE për të përmbushur kërksat sipas Rregullores EU nr. 425/2016”.
  Operatori Univers Promotion ka dorëzuar mostrat fizikisht, ku rezulton se 4 elemente kane mangesi.
  Cancellation reason
  Additions Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 19 datë 27 Shkurt 2023
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Bidder Announcement
  Procesverbal" Per argumentimin dhe miratimin e kritereve per kualifikim "
  Procesverbal" Argumentimi i specifikimeve teknike "

  SUPPORTERS
  logo_amb_suedeze.png

  The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data