Open Procurement Albania

Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19.

Fondi limit : Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër 14’016’000 Lek pa TVSH dhe 16’819’200 Lek me TVSH. Çmimi për njësi 480.0 leke pa TVSH.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-61075-06-11-2020
Vlera / Fondi Limit 14 016 000,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 12-06-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-07-2020
Data e mbajtjes se tenderit 06-07-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. “ECO RICIKLIM SHPK
2. “PURA-MEDICAL SHPK
3. “MEDI - TEL SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ECO RICIKLIM
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 9 811 200,00
  Data e shpalljes se fituesit 27-11-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka patur ankese nga OE pjesemarres “Pura Medical” Shpk. Pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje date 24.09.2020, si dhe ka pastru ankese dhe nga OE pjesemarres “Eco Riciklim” Shpk, protokolluar ne QSUNT me nr. 2819 prot., datë 24.09.2020, pas shqyrtimit nga ana e komisionit te shqyrtimit te ankeses i eshte kthyer pergjigje OE me shkresen nr. 2819/3 prot, date 24.09.2020.

  Kunder vendimarrjes se AK per mospranimin e ankeses se tij, OE “Eco Riciklim” Shpk i eshte drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik, ku ky i fundit me vendimin nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020, administruar ne QSUNT me nr. 2086/10, date 10.11.2020, i cili ka vendosur te pranoje ankesen e paraqitur nga OE “Eco Riciklim” Shpk per kete procedure prokurimi.
  Ne zbatim te vendimit nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020 te KPP-se, AK (komisioni i vlerësimit të ofertave) me date 16.11.2020 bëri rivleresimin e ofertave, pas rivleresimit te ofertave me shkresen tone nr. 2086/16 prot, date 20.11.2020 drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik kemi vene ne dije KPP per zbatimin e vendimit nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020 për procedurën e prokurimit me objekt: “Trajtimi dhe asgjësimi i mbetjeve që dalin nga shërbimi ku marrin trajtim pacientët me COVID-19, marrëveshje kuadër me afat 12 muaj”.
  Procedura u hoq nga pezullimi me vendimin nr. 499/4/2020 te KPP, protokulluar ne QSU “Nene Tereza” me nr. 2086/17, date 25.11.2020. P
  as rivleresimit te ofertave ne zbatim te vendimit nr. 499/2020 prot, date 04.11.2020 te KPP-se, nuk ka patur ankesa.

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “PURA-MEDICAL” Shpk
  • Nga verifikimi I dokumentacionit te paraqitur nga OE Pura Medical per kete procedure prokurimi, rezulton se nuk ka paraqitur bilancet per vitin 2016.
  • Nga verifikimi I dokumentacionit te paraqitur nga OE Pura Medical per kete procedure prokurimi, rezulton se nuk ka paraqitur Xhiro vjetore per vitin 2016.
  • OE Pura Medical nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST nga AK.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ECO RICIKLIM viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-61075-06-11-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.