Open Procurement Albania

Loti 1: Reagentë të përgjithshëm

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Loti 1: Reagentë të përgjithshëm
Nr. Reference REF-74579-10-08-2020
Vlera / Fondi Limit 11 384 870,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 09-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 03-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 03-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. “EUROMED” Shpk
2. “GAMMA” Shpk
3. “FEDOS” Shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FEDOS SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 9 874 000,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ne lidhje me procedure me objektin e mesiperm pati ankese brenda afateve ligjore te parashikuara ne LPP ne lidhje me klasifikimin/vleresimin e ofertave te OE pjesemarres, konkretisht nga OE “GAMMA” Shpk e cila eshte administruar ne QSUNT me nr. 3577 prot, date 27.11.2020, per Lotin 1: “Reagentë të përgjithshëm”. Pas paraqitjes se ankese AK me vendimin nr. 3577/1 prot, date 01.12.2020 ka pezulluar proceduren e prokurimit per lotin 1 deri ne shqyrtimin e plote te ankeses, si dhe me urdherin nr. 3577 prot, (420), date 01.12.2020 eshte ngritur komisioni per shqyrtimin e ankeses.
  Me date 07.12.2020 OE ankimues “GAMMA” Shpk ka paraqitur prane AK QSUNT shkresen me nr. 7/12 prot, date 07.12.2020 e administruar ne AK QSUNT me nr. 3577/3 prot, date 07.12.2020 me lende: “Heqje dore nga ankesa”, me ane te se ciles kërkon mosshqyrtimin e ankeses se paraqitur nga ana e tij dhe tërheqje te formularit te ankimimit. E ndodhur ne keto kushte KSHA pas shqyrtimit te ankeses dhe kerkeses se OE ankimues arsyeton se lidhur me kërkesën e operatorit ekonomik ankimues “Gamma” shpk për të hequr dorë nga ankesa e bërë në lidhje me procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e Anatomi-Patologjisë, në QSUT për 12 muaj”, e ndarë në lote, per Loti 1: Reagentë të përgjithshëm, KSHA vëren se duke qënë se një situatë e tillë nuk është e rregulluar nga ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, atehere KSHA i referohet për zbatim ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë” i cili në nenin 94, “Tërheqja e kërkesës apo braktisja e procedurës”, pika 1 parashikon se: “Si rregull, në procedurën administrative të nisur me kërkesë, organi publik deklaron përfundimin e saj pa një vendim përfundimtar për çështjen, nëse pala që ka paraqitur kërkesën e tërheq atë.”. KSHA gjykon se operatori ekonomik ankimues është në të drejtën e tij të kërkojë të heqë dorë nga pretendimet e parashtruara në objekt ankimimin e tij, dhe si pasojë mos shqyrtimit të ankesës së tij nga KSHA lidhur me këto pretendime. Heqja dorë nga ankesa e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues sjell si rrjedhojë përfundimin e procedimit administrativ pa një vendim përfundimtar për çështjen. Sa më sipër në mbështetje të LPP dhe akteve nenligjore ne zbatim te tij, si dhe Kodit te Procedurave Administrative te RSH, te azhornuar, KSHA me shkresen nr. 3577/4 prot, date 07.12.2020, ka vendosur te perfundoje procedimin administrativ iniciuar me Formularin e Ankesës së OE Gamma Shpk., me nr. 3577 prot, date 27.11.2020 per proceduren e prokurimit Procedure e Hapur (Mallra) me objekt “Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e Anatomi-Patologjisë, në QSUT për 12 muaj”, e ndarë në lote:
  per Loti 1: Reagentë të përgjithshëm, sipas kërkesës së administruar me nr. 3577/3 prot., datë 07.12.2020. Me shkresen nr. 3577/5 prot, date 07.12.2020 i eshte kthyer pergjigje OE “Gamma” Shpk, ku eshte vene ne dijeni me vendimarrjen e KSHA sa me siper

  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

  1. “EUROMED” Shpk
  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe dokumentacionin tekniko ligjor te kerkuar ne DST.

  2. “GAMMA” Shpk
  Nuk ploteson kriteret e vendosura ne DST.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FEDOS SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FEDOS SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FEDOS SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FEDOS SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" REF-74579-10-08-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 119 datë 14 Dhjetor 2020
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.