Open Procurement Albania

Minikontrata 1 - Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër : BLERJE MATERIALE TË BUTA KIRURGJIE PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE NËNË TEREZA

Autoritet Prokurues Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Minikontrata 1 - Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër : BLERJE MATERIALE TË BUTA KIRURGJIE PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE NËNË TEREZA
Nr. Reference REF-78079-11-10-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 11-11-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 23-11-2020
Data e mbajtjes se tenderit 23-11-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1) "MURATI D" SHPK
2) "GENTIAN SADIKU" PF
3) "MALBERTEX"SHPK
4) "D-2020&CO" SHPK.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • MURATI D SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 15-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 456 000,00
  Data e lidhjes se kontrates 29-12-2020
  Kohezgjatja e kontrates Brenda 5 ditëve nga dita e lidhjes së kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka apsur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. "MALBERTEX" SHPK:
  • Nuk plotëson gërmën c), pika 1 Kriteret e përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit, pasi Operatori ekonomik është në kushtet e nenit 45, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, ”Për prokurimin publik” i ndryshuar, pasi nga verifikimi në Regjistrin Elektronik, të Gjendjes Gjyqësore, si dhe pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, rezultoi se ortaku i shoqërisë rezulton të ketë qënë i dënuar për një veprat penale, të përcaktuara në nenin 45 të LPP.
  • Nuk plotëson gërma e), pika 2, seksioni 2.3 “Për Kapaciteti teknik”, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash, në emër të tij. Në rastin konkret, përmes dokumentacionit të dorëzuar, vërtetohet se çertifikata e mjetit, me targë AA185CD, të cilën e disponon shoqëria “Start Co”, sipas lejes së qarkullimit, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave, nga ana e operatorit ekonomik “Malbertex” SHPK, me kamionin e shoqërisë “Start Co”, do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira, dhe për të tretë, pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.

  2. "D-2020&CO" SHPK:
  • Nuk plotëson gërmën dh), pika 1, seksioni 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë, Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, të kontratave të energjisë, që ka operatori ekonomik, që është i regjistruar në Shqipëri ,në emrin e vetë. Vërtetimi i paraqitur është në emër të Fatbardha Gjoci, dhe nuk përcaktohet lidhja me Operatorin. • Nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.2, Për kapacitetin ekonomik dhe financiar, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të justifikojë vlerën mesatare të xhiros vjetore, e cila duhet të jetë jo më pak se vlera e fondit limit.
  • Nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.3, Për kapacitetin teknik, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të justifikojë nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit, nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën, prej të paktën 40 %, të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër. Dokumentacioni i paraqitur nuk është justifikues për furnizimet e mëparshme të ngjashme.
  • Nuk plotëson pikën 3, seksioni 2.3, Për kapacitetin teknik, pika 2, “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, Operatori ekonomik pjesëmarrës nuk siguroi që të ketë të punësuar, për periudhën 3-mujore Korrik - Shtator 2020, një staf punonjësish prej minimalisht 2 (dy) persona.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia E Blerjeve Të Përqendruara REF-78079-11-10-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 11 datë 25 Janar 2021

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.