Open Procurement Albania

“Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Spitalin Psikiatrik "Sadik Dinci”, Elbasan.

Autoritet Prokurues Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Institucion Kontraktues Spitali Psikiatrik Elbasan
Objekti i Tenderit “Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor, për Spitalin Psikiatrik "Sadik Dinci”, Elbasan.
Nr. Reference REF-86459-02-09-2021
Vlera / Fondi Limit 6 989 933,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 10-02-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 22-02-2021
Data e mbajtjes se tenderit 22-02-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1) “2 N” SHPK
2) “DELIA IMPEX” SHPK
3) “HYSI-2 F” SHPK
4) “NIKA” SHPK
5) “VALONA KONSTRUKSION” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • 2 N
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 3 913 889,00
  Data e shpalljes se fituesit 12-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, në bazë të marrëveshjes kuadër.
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Eshte paraqitur ankese prane KPP nga operatori Flonja Shpk me objekt modifikimin e dokumentave te procedures se prokurimit.
  KPP-ja eshte pergjigjur me vendimin nr .103/2021 te dates 26.02.2021 per mospranim te ankeses.
  Janë s’kualifikuar Operatorët Ekonomikë si vijon:
  1- “DELIA IMPEX” SHPK;
  - Ofertuesi nuk plotëson gërmën b (Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1), pika 2, “ Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi nuk ka përcaktuar asnjë nga alternativat a dhe b, të pikës 6 të kësaj deklarate.

  2- “NIKA” SHPK;
  - Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në gërmën dh), pika 1 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk arriti të provojë se ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik. Referuar Vërtetimit të Debisë datë 28.01.2021 të paraqitur në SPE nga ofertuesi, rezulton se ky i fundit nuk ka shlyer detyrimet e energjisë elektrike për muajin Janar 2021.
  - Ofertuesi nuk plotëson pikën 7, gërma f), seksioni 2.3 “Për kapacitetin teknik” tek “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi në momentin e hapjes së ofertave, nuk arriti të paraqesë Certifikatë për transport mallrash në emër të tij për mjetin “Autovinc me kosh”. Në rastin konkret përmes dokumentacionit të dorëzuar, vërtetohet se çertifikata e mjetit me targë AB954AM të cilin e disponon personi fizik “Orest Potka” sipas lejes së qarkullimit, është specifike dhe e lëshuar për kryerjen e transportit të mallrave, brenda vendit, vetëm për llogari të veprimtarisë së vet. Në këtë mënyrë, kryerja e transportit të mallrave nga ana e operatorit ekonomik “NIKA” SHPK me kamionin e personit fizik “Orest Potka” do të jetë në kushtet e kryerjes së transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licencën përkatëse, transport i cili në zbatim të nenit 41 të ligjit “Për Transportet Rrugore” është i ndaluar.

  3- “VALONA KONSTRUKSION” SHPK;
  - Ofertuesi nuk plotëson gërmën a (Formulari i ofertës, sipas Shtojcës 1), pika 2 “ Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pasi oferta ekonomike e paraqitur në SPE rezulton me gabim aritmetikor më të lartë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. Bazuar në Vendimin nr. 914 datë 29.12.2014 “ Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, neni 66 Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar”. Pas korrigjimeve të gabimitaritmetik, oferta rezultonnë shumën 5,647,760 lekë pa TVSH.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-86459-02-09-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.