Open Procurement Albania

Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

Autoritet Prokurues Universiteti i Mjekësisë Tiranë
Institucion Kontraktues Universiteti i Mjekësisë Tiranë
Objekti i Tenderit Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Blerje materiale pastrimi dhe dezinfektimi për njësitë shpenzuese të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”
Nr. Reference REF-74295-10-07-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 08-10-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-10-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-10-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP”
2. “Atlantik 3” shpk
3. Euro Mega 2010”
4. “Murati D”
5. “Sparkle 32”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SPARKLE 32
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 24-12-2020
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 5 566 372,00
  Data e lidhjes se kontrates 28-12-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka pasur ankesa pranë AK te cilat kanë marrë përgjigje me datë 9/11/2020, si dhe në KPP për të cilat KPP ka dalë me Vendimin 583/2020 date 18/12/2020.

  Arsyet e skualifikimit përkatësisht:

  1. Operatori ekonomik “A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP”, me NUIS: L72230026K dhe me ofertë ekonomike 6 014 474 (gjashtë milion e katërmbëdhjetë mijë e katërqind e shtatëdhjetë e katër) Lekë pa Tvsh., nuk kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - Piken 2.3.1 e kapacitetit teknik kriteret e vecanta te kualifikimit, shtojca 8, pasi nuk ka paraqitur skedat të kërkuara sipas D.S.T-se.
  - Oferta ekonomike kishte gabim aritmetik në shumën totale, OE nuk ju pergjigj lajmerimit te bere në formën elektronike në SPE për korigjimin e gabimit.

  2. Operatori ekonomik “ATLANTIK 3”, me NUIS: K22218003V dhe me ofertë ekonomike 7 396 700 (shtatëmilion e treqind e nëntëdhjetë e gjashtëmijë e shtatëqind) Lekë pa tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - Nuk ka paraqitur formularin e ofertes sipas Shtojces 1 te DST-se.

  3. Operatori ekonomik “Euro Mega 2010”, me NUIS: K91624505A dhe me ofertë ekonomike 4 903 825 (katërmilion e nëntëqind e tremijë e tetëqind e njëzetë e pesë)Lekë pa tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotesuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - nuk ka paraqitur raport analizën sipas pikën 2.3.2 te kapaciteti teknik të shtojcës 8 në Dokumentat Standarte të Tenderit, për artikullin hipoklorit natriumi. OE, por ka paraqitur raport analize nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial .

  4. Operatori ekonomik “Murati D”, me NUIS: K42003004T dhe me ofertë ekonomike 5 113 720 (pesëmilion e njëqind e trembëdhjetëmijë e shtatëqind e njëzetë) Lekë pa Tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
  - Piken 2.3.1 e kapacitetit teknik kriteret e vecanta te kualifikimit, shtojca 8, pasi nuk ka paraqitur të gjitha mostrat e kërkuara sipas DST, mungon: Mostra e kerkuar per Hipoklorit Natriumi 13-15% (mostër 1 lit).

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SPARKLE 32 viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SPARKLE 32 viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SPARKLE 32 viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SPARKLE 32 viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Universiteti i Mjekësisë Tiranë REF-74295-10-07-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 3 datë 11 Janar 2021

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.