Open Procurement Albania

Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT pernje periudhe 47-ditore

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Mungese konkurrence
  • Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

  • Procedure me negocim
  • Procedure me negocim

Autoritet Prokurues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza"
Objekti i Tenderit Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT per nje periudhe 47-ditore”, me kusht ndërprerjen e kontrates menjëherë me lidhjen së kontratës baze, si rezultat i marrëveshjes kuadër që do të lidhë QSUNT ne vijim te procedures baze se publikuar me Nr. REF-80448-11-27- 2020 Furnizimin me Oksigjen te lengshem mjeksor per nevojat e QSUNT, marrëveshje kuadër me një OE, me të gjitha kushtet e përcaktuara me afat 12 muaj.
______________________________________________

Tankerat e Oksigjenit të QSUT-së janë si më poshtë :

1. Tanker 10.000 litërsh prapa Spitalit Nr.1 (6 katësh)
2. Tanker 5.000 litërsh pranë Spitalit Onkologjik
3. Tanker 3.000 litërsh pranë Spitalit Pediatri
4. Tanker 13.000 litërsh pranë Spitalit Neurokirurgji
5. Tanker 10.000 litërsh prapa Qëndrës Teknike të Spitalit të Ri
6. Tanker 10 000 litersh prane Spitalit Infektiv
7. Tanker 10 000 litersh prane Spitalit Infektiv
8. Tanker 28 000 litersh prane Spitalit Covid 3.
9. Tanker 10.000 litërsh pranë Spitalit Covid 4.

Shënim: Numri i tankerave mund të jetë objekt ndryshimi sipas nevojave të AK.
___________________________________
Oferta fituese eshte ne vleren 132,584,194.76 leke pa TVSH.
Nr. Reference REF-86621-02-10-2021
Vlera / Fondi Limit 132 594 000,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash
Lloji i Procedures Me negocim, pa njoftim
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 12-02-2021
Data e mbajtjes se tenderit 12-02-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 1
Operatore Konkurues 1. GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Operator Ekonomik Kontraktues
  • GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
  • Oferta fituese Leke pa TVSH
    Data e shpalljes se fituesit 15-02-2021
    Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
    Data e lidhjes se kontrates
    Kohezgjatja e kontrates 47-ditore
    Shtese kontrate (Leke me TVSH
    Ankesa Nuk ka të skualifikuar.
    Arsyeja e Anulimit Referuar germën a) të pikës 1, neni 24 i Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar, ku citohet se: 1. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm: a) për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik

    Informacione shtesë - Për procedurën e Prokurimit “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”, me nr. REF-86621-02-10-2021, me objekt: “Furnizim me oksigjen te lengshem mjekesor per nevojat e QSUNT per nje periudhe 47-ditore”, me kusht ndërprerjen e kontrates menjëherë me lidhjen së kontratës baze, si rezultat i marrëveshjes kuadër që do të lidhë QSUNT ne vijim te procedures baze se publikuar me Nr. REF-80448-11-27-2020 “Furnizimin me Oksigjen te lengshem mjeksor per nevojat e QSUNT”...[...], e zhvilluar me datë 12.02.2021, ora 14:00.

    Referuar germën a) të pikës 1, neni 24 i Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 "Për Prokurimin Publik", të ndryshuar, ku citohet se: 1. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm: a) për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik, si dhe Urdhrit të Prokurimit me nr. 568 prot., datë 09.02.2021 mbi bazën e të cilit janë përgatitur Dokumentet Standarte (DST) të procedurës “Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike” të bazuara në relacionin nr. 489/15 date 09.02.2021 të përgatitur nga grupi i punës ngritur me Urdhërin e Titullarit të Përgjithshëm (Nr 58),me nr 489/6 date 04.02.2021, “Argumentim i fondit limit dhe specifikimeve teknike për proceduren e prokurimit me objekt “Furnizim me oksigjen te lëngshëm mjekësor për nevojat e QSUNT për një periudhe 47-ditore” me kusht ndërprerje me lidhjen e kontratës” si dhe Duke qene se kjo procedure prokurimi kishte kusht nderprerjen e kontrates me lidhjen e kontratës baze, nuk ishte e nevojshme realizimii nje kontrate per proceduren e prokurimit pa shpallje paraprake. Duke qenë se është lidhur MK me nr. 471/6 prot., datë 18.02.2021 për procedurën bazë, ku brenda MK është lidhur dhe Kontrata e parë e furnizimit me O2, me nr. 471/11 prot., datë 18.02.2021, nuk eshte e nevojshme lidhja e kotrates me OE fitues per kete procedure.
    Shenime
    Transaksione Thesari
  • Buletini i Prokurimeve Publike
    Njoftimi i Tenderit
    Dokumentat Standarde te Tenderit
    Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 26 datë 22 Shkurt 2021
    Lidhja e Kontrates
    Anulimi i Tenderit Buletini Nr. 29 datë 1 Mars 2021