Open Procurement Albania

Blerje paisje mjeksore per spitalin Prrenjas

Autoritet Prokurues Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd
Institucion Kontraktues Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd
Objekti i Tenderit Blerje paisje mjeksore per spitalin Prrenjas
Nr. Reference REF-89684-03-11-2021
Vlera / Fondi Limit 3 636 667,00
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Kërkesë për Propozim
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 23-03-2021
Data e mbajtjes se tenderit 23-03-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues 3
Operatore Konkurues 1. O.E.S DISTRIMED shpk
2. MONTAL shpk
3. MSE shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • MSE
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 3 454 833,65
  Data e shpalljes se fituesit 27-04-2021
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 4 145 800,38
  Data e lidhjes se kontrates 04-05-2021
  Kohezgjatja e kontrates 5 dite
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka patur ankese ne AK nga operatori ekonomik “Montal” shpk me date 08.04.2021.per skualifikim e ofertes se tij.
  Ka mare pergjigje me daten 14.04.2021.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. O.E.S DISTRIMED:
  • Nuk ka perbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST,pika 2.2.1 Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2018-2019-2020). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limittë lotit apo shumës së loteve për të cilat 2 konkurron sepse nga verifikimi i këtyre dokumentave konstatohet se vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve date 19.03.2021 nuk eshte sipas kerkeses per vitet 2018-2019-2020.
  • Nuk ka perbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST,pika 2.3.1.Furnizime të mëparshme të ngjashme Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës se fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi. Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore te shitjes ku te shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara. sepse nga verifikimi i këtyre dokumentave konstatohet nuk ka furnizime te realizuar per artikullin aparat defibrilator.
  • Nuk ka permbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST pika 2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog teknikë për artikullin e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara. Në katalogë, duhet te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST) dhe percaktimet ne shtojca 9 ,sepse nga verifikimi i këtyre dokumentave konstatohet se ka disa mangësi dhe mospërputhje në lidhje me parametrat sipas kërkesave dhe specifikimeve teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor në dokumentat standarte të tenderit shtojca 9 në lidhje me specifikimet teknike të pajisjes mjeksore EKO e pergjithshme .
  2. MONTALSh.p.k
  • Nuk ka permbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST pika 2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 ”Per Sistemin e menaxhimin te cilesise per pajisjet mjeksore”, /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar.Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyera dhe të noterizuara. ,sepse nga verifikimi i këtyre dokumentave konstatohet se materialet e perkthyera nga perkthyesja Isli Sula nuk jane te neneshkruara e vulosur prej përkthyeses.
  • Nuk ka permbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST pika 2.3.4 Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregetim të pajisjeve mjekësore /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatese, të vlefshme. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. ,sepse nga verifikimi i këtyre dokumentave konstatohet se materialet e perkthyera nga perkthyesja Isli Sula nuk jane te neneshkruara e vulosur prej përkthyeses.
  • Nuk ka permbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST pika 2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë ose CE sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre. ,sepse nga verifikimi i këtyre dokumentave konstatohet se materialet e perkthyera nga perkthyesja Isli Sula nuk jane te neneshkruara e vulosur prej perkthyeses
  • Nuk keni permbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST pika 2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar.3
  • Nuk ka permbushur kerkesat e veçanta per kualifikim te DST pika 2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalog teknikë për artikullin e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara. Në katalogë, duhet te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd REF-89684-03-11-2021
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini Nr. 66 datë 4 Maj 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini Nr. 70 datë 10 Maj 2021

  MBESHTETES


  Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.