Open Procurement Albania

Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Qendrën Spitalore të Burgjeve”

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit
 • Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese

Autoritet Prokurues Agjencia e Blerjeve të Përqendruara
Institucion Kontraktues Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane
Objekti i Tenderit Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Qendrën Spitalore të Burgjeve”
Nr. Reference REF-22583-03-18-2022
Vlera / Fondi Limit 82 800 746,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 23-03-2022
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 22-04-2022
Data e mbajtjes se tenderit 22-04-2022
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues 1.“DAJTI PARK 2007” SHPK
2 .“DION –AL” SHPK
3. “KPL” SHPK
4.“NIKA” SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • DAJTI PARK 2007
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 81 906 000,00
  Data e shpalljes se fituesit 02-06-2022
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 36 Muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa nga operatori ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK.Objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës së paraqitur nga operatori ekonomiki “Dion - Al” SHPK.Kjo ankese eshte publikuar ne regjistrin e ankesave më datë 09.06.2022.

  Komisioni i Prokurimit Publik,pas ankeses se operatorit ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK, me ane te vendimit Nr. 933/2022 date 27.09.2022, ka vendosur:
  -Të pranojë ankesën e operatorit ekonomik “Dajti Park 2007” SHPK per kete procedure prokurimi.
  - Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për kualifikimin e operatorit.
  ekonomik “Dion – Al” SHPK, dhe të korrigjojë shkeljet e konstatuara , duke e skualifikuar këtë operator ekonomikë.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“NIKA” SHPK per arsye:
  -nuk plotëson pikën 1, seksioni 2.1 “Kapaciteti profesional i operatoreve ekonomike” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi ne SPE ka deklaruar vetem 3 (tre) vende te ushtrimit te aktivitetit (stabilimente), te pajisura me licencat perkatese. Nderkohe qe, nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE per kete procedure prokurimi (Kontrata nr. 3 date 05.06.2020 e lidhur ndermjet Repartit Special “DELTA” dhe OE “NIKA” shpk), rezulton se ofertuesi ushtron aktivitetin e gatimit dhe shperndarjes se ushqimit edhe prane Repartit Special per Kufirin dhe Migracionin “DELTA” me adrese Radhime Vlore, ne mbeshtetje te pikes 7.3 te kontrates, sipas te ciles” Ushqimi do te gatuhet dhe shperndahet ne ambientet e Repartit Special per Kufirin dhe Migracionin “DELTA” duke filluar nga data e lidhjes se kontrates e ne vijim…”. Bazuar ne piken 4.1 te kontrates nr. 3 date 05.06.2020 te lidhur ndermjet Repartit Special “DELTA” dhe OE “NIKA” shpk, kontrata ka hyre ne fuqi me nenshkrimin e saj nga palet me afat perfundimi deri ne date 31.12.2022.

  2.“DION-AL” SHPK, per arsye:
  -Sipas Vendimit nr. 933/2022 date 27.09.2022 te Komisionit te Prokurimit Publik.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Agjencia e Blerjeve të Përqendruara REF-22583-03-18-2022
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Vendim KPP
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates